ИлъэсыкIэ Iофтхьабзэм хэлажьэх

Партиеу «Единэ Россием» зэхищэрэ Iофтхьабзэу «ИлъэсыкIэ почт» зыфи­Iорэм къыдыхэлъытагъэу кIэлэцIыкIухэм хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьэрэ дзэ къулыкъушIэхэм апае ашIыгъэ сурэтхэр партием ишъолъыр общественнэ егъэблэгъап­Iи, НыбжьыкIэ гвардием иштаби къарахьылIэхэу аублагъ.

«Iофтхьабзэу «ИлъэсыкIэ почт» зыфиIорэм диштэу хэти дзэ къулыкъушIэхэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм ИлъэсыкIэмкIэ афэгушIон ылъэкIыщт. ИлъэсыкIэ открыткэхэр, тхыгъэхэр, сурэт­хэр «Единэ Россием» иобщественнэ приемнэу Мыекъуапэ щыIэми, НыбжьыкIэ гвардием иштаби джыдэдэм щаугъоих. Ахэр джащ фэдэу почтэкIэ аIэкIагъэхьанхэ е Мыекъуапэ иурамэу Краснооктябрьскэм тет унэу N 2-м ашъхьэкIэ рахьылIэнхэ алъэкIыщт. ИлъэсыкIэ открыткэхэр зыгъэхьазыр­хи апэу штабым къезыхьылIагъэхэр НыбжьыкIэ гвардием хэтхэр ары. Мыекъуапэ истудентхэри, икIэлэеджа­кIохэри мыщ фэдэ Iофтхьабзэм чанэу къыхэлажьэх. ИлъэсыкIэ открыткэ 300-м ехъу къаугъоигъах», — къы­Iуагъ партиеу «Единэ Россием» и Генеральнэ совет хэтэу, Адыгеим и НыбжьыкIэ гвардие ипащэу, Мые­къуапэ идепутатэу Бэрзэдж Асиет.