Зэпхыныгъэм щагъэкIэщтхэп

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм апае тхыгъэхэмрэ псэуалъэхэмрэ чIыпIэхэм анэгъэсыгъэным иIофыгъо УФ-м зыкъэухъумэжьынымкIэ и Министерствэ ыублагъ.

Урысыем Федерацием и уIэшыгъэ кIуачIэхэм яфельдъегерскэ-почтэ къулыкъухэр ары ар зэшIозыхыхэрэр. «ДзэкIолIхэм яIахьылхэм яписьмэхэмрэ афатIупщы ­ашIоигъо Iэмэ-псымэхэмрэ Урысыем и Почтэ икъутамэу анахь апэблагъэм рахьылIэнхэшъ, мыщ фэдэ адресым агъэхьынхэ фае: 103400, къалэу Москва-400, дзэ частым иномер. Частьхэм яадресхэр ежь дзэкIолIхэм е дзэ комиссариатым ащызэрагъэшIэшъущт.

ДзэкIолIхэм джэуапыр къатхыжьы е письмэ къатхы ашIоигъомэ, нэбгырэ пэпчъ зытетхэщтымрэ зэрэтхэщтымрэ, зыдилъхьащт конвертыр ратыщтых.