Гум къинэжьэу гъэпсыгъагъ

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зигъотыгъэр илъэси 100 зэрэхъугъэр республикэм непи щыхагъэунэфыкIы.

МэфэкI иным лъэпкъымкIэ имэхьанэ къагурыIоу Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм Iофтхьабзэхэр щызэхащэх. ТхылъеджапIэм ипащэ игуадзэу Даур Саидэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, «уицIы­кIугъом плъэгъоу, зэхэпхыгъэр ары ныб­жьырэу къыпханэрэр». Ащ къыпкъырыкIыхэзэ, кIэлэеджэкIо цIыкIухэм яреспуб­ликэ нахь ягъэшIэгъэнымкIэ, шIу ягъэлъэгъугъэнымкIэ, макIэп тхылъеджапIэм Iофэу ышIагъэр. ТызэрагъэгъозагъэмкIэ, ахэм Мыекъуапэ иеджапIэхэм ямыза­къоу, Адыгеим ирайон зэфэшъхьафхэм къарыкIыхэрэри ахэлажьэхэу къыхэкIыгъ. Ащ фэдагъ Адыгэ Республикэм и Мафэ ехъулIэу адыгэ литературэмкIэ отделым «И края в мире нет дороже, где довелось родиться нам» зыфиIорэ Iофтхьабзэу ыгъэхьазырыгъагъэр.

Укъызщыхъугъэу, узыщапIоу, ныб­джэгъу цIыкIубэр зыщыуиIэу, лъэпкъыбэр хьалэлэу зыщызэдэпсэурэ Адыгеим фэдэ хъун зэрэщымыIэр мэфэкIым къыриIотыкIыгъ. Ащ хэлэжьагъэх посел­кэу Краснооктябрьскэм дэт гурыт еджа­пIэу N 2-м ия 3 — 4-рэ классхэм ащеджэхэрэр. КIэлэеджакIохэм бзэ гурыIогъошIукIэ къафаIотагъ Адыгэ автоном хэкур тиреспубликэ икъежьапIэ зэрэхъугъэр, 1922-рэ илъэсым, бэдзэогъум ия 27-м УФ-м иполитическэ картэ Адыгэ автоном хэкур къызэритэ­джагъэр.

ЕджакIохэр Адыгеим итамыгъэхэм — гербым, быракъым, гимным, лъэпкъ шэн-хабзэхэм щафагъэнэIосагъэх. Библиотекарым къыIуатэрэр слайд-къэгъэ­лъэгъоным къыгъэпытэжьыщтыгъ.

Iофтхьабзэм адыгэ орэдхэр къыщаIуа­гъэх. Тхылъ къэгъэлъэгъонэу «Славься, живи, Адыгея!» зыфиIорэм Адыгеим итарихъ, идунэе дахэ, ицIыф чанхэм афэгъэхьыгъэхэр щызэгъэзэфэгъагъэх, а зэкIэ илъэси 100 уахътэм афызэшIокIыгъэр къэзыIуатэрэх.

Ежь еджэкIо цIыкIухэм ащыщхэри адыгэ усакIохэм яусэхэм ащыщхэм IупкIэу къяджагъэх.