Тыгъэгъазэм и 3-р — АмышIэрэ ЗэолIым и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!
АмышIэрэ ЗэолIым и Мафэ непэ тихэгъэгу щыхагъэунэфыкIы.

Ти Хэгъэгушхо ишъхьафитыныгъэ къагъэгъунэзэ зыпсэ зыгъэтIылъыгъэ зэолIхэр зэрэтщымыгъупшэрэм итамыгъэу мыр щыт. А мафэм, 1966-рэ илъэ­сым тыгъэгъазэм и 3-м, нэмыц-фашист техакIохэр Москва зыщызэхакъутагъэхэр илъэс 25-рэ зыщыхъурэм ехъулIэу АмышIэрэ ЗэолIым ихьадэ къупшъхьэхэр къош къэхалъэм къыдахыжьхи, Александровскэ садым щагъэтIылъыжьыгъагъэх.

ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэм лIы­хъужъныгъэшхоу зэрахьагъэр, аужыкIэ къикIыщт лIэужхэм щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу яIэным пае зичIыгу гупсэ псэемыблэ­жьэу къэзыухъумагъэхэр непэ тыгу къэ­тэгъэкIыжьых.

Пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр тятэхэр, тятэжъхэр, тятэжъ пIашъэхэр псэемыблэжьэу зэрэзэуагъэхэр зыщытымыгъэ­гъупшэныр, Урысыем идзэ къулыкъу­шIэхэу Украинэм щыкIорэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэу нахьыжъхэм яхэбзэ шIагъохэр лъызыгъэкIуатэхэрэм ящытхъу тIоныр ары.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэрэ щыIэкIэ-псэукIэ дэгъурэ шъуиIэнэу, мамырэу шъупсэунэу, Хэгъэгум пае текIоныгъакIэхэр шъушIынхэу шъу­фэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ исекретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр