ЗэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх

Урысыем ит университетхэм 2023 — 2024-рэ илъэсхэм уачIэхьаным шапхъэу пылъхэр ясайтхэм къарагъэхьагъ ыкIи УФ-м гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэ ар ыштагъ. ЗэхъокIыныгъэхэр ащ фэхъугъэх.

ЫпэкIэ сэнэхьат е лъэныкъуи 10-мэ ятхылъхэр аратыщтыгъэмэ, джы ар нахь макIэ ашIыгъ, 5-м блэкIы хъущтэп. УФ-м гъэ­сэныгъэмкIэ и Минис­терствэ къызэритырэмкIэ, мыщ фэдэ шIыкIэм ишIуагъэкIэ ныбжьыкIэхэр зыфэе сэнэхьатым икъы­хэхын нахь егупшысэщтых ыкIи зыфагъэхьазырыщт. Апшъэрэ еджапIэхэм яректорхэм зэралъытэрэмкIэ, абитуриентыр зым чIэмы­фэу, адрэм зигъэзэжьынэу тхылъхэр зитыкIэ конкурсыр нахь ин мэхъу, нэмыкI­хэр чIэфэщтхэмэ ехъырэ­хъышэх, къекIуалIэхэрэп.

Джы бюджетым ыкIи ыпкIэ зыхэлъ отделениехэм ачIахьэ зышIоигъохэм зэу лъэIу тхылъыр къатын алъэкIыщт. Лъэныкъо заулэ къыхахыгъэмэ, апэ нахь рагъэшъырэр агъэнэфэн фае.

Джащ фэдэу бюджет чIыпIэхэр зиIэ учреждениехэм ачIэхьанхэм пае тхылъхэр къызырахьылIэщт зыкI мафэ афагъэнэфагъ, ащ хэхьэ штэн «дополнительный прием» зыфиIорэри. Шъугу къэдгъэкIыжьын, ыпэкIэ апшъэрэ еджапIэ пэпчъ ежь-ежьырэу пIа­лъэр ыгъэнафэщтыгъ, джы бэдзэогъум и 20-м нахь мыпасэу, мы мазэм и 25-м шIомыкIэу, къэралыгъо ушэтынхэм язэфэхьысыжьхэмкIэ чIахьэхэрэм ятхылъ­хэр апшъэрэ еджапIэм ра­хьылIэнхэ фае. Хэгъэ­хъожь штэныр шышъхьэIум и 29-м шIокIы хъущтэп.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр пштэмэ, ащ факультети 10 хэхьэ, программэхэу бакалавриат, специалитет ыкIи магистратура зыфиIохэрэмкIэ шIэныгъэ арагъэгъоты. 2022-рэ илъэ­сым чIыпIэр 5007-рэ яIагъ, ащ щыщэу бюджет чIыпIэр 1236-рэ, коммерческэр 3771-рэ хъущтыгъ. Непэрэ мафэм зэкIэмкIи студент мини 10-м ехъу щеджэ.

Мы апшъэрэ еджапIэм иприемнэ комиссие пшъэ­дэкIыжь зыхьырэ исекретарэу Бэрзэдж Розэ къызэрэтиIуагъэмкIэ, нэмыкI­хэм афэдэу къэкIорэ илъэ­сым мыщ учIэхьаным шапхъэу пылъхэр зэхъокIыгъэх. ЫпэкIэ лъэныкъуипшI къыхахын фитыгъэхэмэ, 2023-рэ илъэсым 2-м къы­щегъэжьагъэу 5-м нэс ятхылъхэр зычIальхьанхэ алъэкIыщтыр. Къыхахырэ лъэныкъо пэпчъ номер тырагъэуцон фае, анахьэу зычIахьэхэ ашIоигъор ыпэ рагъэшъын фае. Конкурсым зыпхырыкIыхэкIэ, апшъэрэ еджапIэм чIэхьанхэм пае ядокументхэм яоригиналхэр шIокI имыIэу къырахьылIэнхэ фае. Нахь игъэкIотыгъэ къэбархэр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым исайт ижъугъотэщт.
Делэкъо Анет.