Адыгэ культурэм ия X-рэ Дунэе фестиваль

Тыгъэгъазэм и 2-м къыщегъэжьагъэу и 4-м нэс Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм адыгэ культурэм ия X-рэ Дунэе фестиваль щыкIощт. IэкIыб хэгъэгухэм ыкIи Урысые Федерацием ишъолъырхэу адыгэхэр зыщыпсэухэрэм культурнэ зэпхыныгъэ адэшIыгъэным мы Iофтхьабзэр фэIорышIэ.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Адыгэ Респуб­ликэм, Темыр Осетием, Краснодар краим ыкIи адыгэхэр нахь жъугъэу зыщыпсэухэрэ IэкIыб хэгъэгухэм ятворческэ купхэр фестивалым хэлэжьэщтых.

Фестивалым ипрограммэ къыдыхэлъытагъэх Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей иэкспозициехэм ыкIи икъэгъэлъэгъонхэм яплъын­хэр, КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим и Темыр-Кавказ къутамэ зыщаплъыхьаныр, пресс-конференциехэр зэхэщэгъэнхэр ыкIи АР-м итворческэ купхэм яконцерт.

Фестивалым хэлажьэхэрэмрэ хьакIэхэмрэ мэфищым къыкIоцI якультурнэ программэ баищт.

Адыгэ Республикэм къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу культурэмкIэ АР-м и Министерствэрэ лъэпкъ кульурэмкIэ Гупчэмрэ рагъэкIокIыхэрэм мы фестивалыр ащыщ. Джащ фэдэу ащ изэхэщэн Адыгэ Респуб­ликэм икъэралыгъо программэу «Культурэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэныр» зыфиIорэм ыкIи Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэрэ якультурнэ кIэнрэ я Илъэс щырагъэкIокIырэм къа­щыдэлъытагъ.