ЯIофхэм язытет зыщигъэгъозагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм щыщхэу мобилизацием къыхиубытагъэхэр зыщагъэхьазырырэ дзэ частым щыIагъ. Дзэ къулыкъушIэхэм адыриIэгъэ зэIукIэгъум джащ фэдэу хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, Адыгеим идзэ комиссарэу Александр Авериныр.

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм ящыкIэгъэ щыгъынхэр, оборудованиер, нэмыкI пкъыгъохэр икъоу аIэкIэ­гъэхьэгъэнхэмкIэ пшъэрылъэу афишIыгъэхэр зэрагъэцакIэрэр республикэм ипащэ ыуплъэ­кIугъ. Мобилизацием къыхиубытагъэ­хэм яунагъохэм социальнэ IэпыIэгъу зэрарагъэгъотырэм, ахъщэ зэраратырэм шъхьафэу атегущыIагъэх.

Дзэ частым ипащэхэм къызэраIуагъэмкIэ, республикэм щыщ­хэу мобилизацием къыхиубытагъэхэм ягъэхьазырын дэгъоу зэрэзэхащэрэр уплъэкIунхэм къагъэлъэгъуагъ.

КъумпIыл Мурат дзэ къулыкъушIэхэм адэгущыIагъ, стратегическэ, тактическэ пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ ищыкIагъэхэр аIэкIэлъмэ зэригъэшIагъ. Республикэм ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм язаявкэхэр амал зэриIэкIэ нахь псынкIэу агъэцакIэх. ЧIыпIэхэм япащэхэр зиIэшъхьэтет IофышIэ куп муниципалитет пэпчъ щызэхащагъ.

«Мобилизацием къыхиубытагъэхэмрэ ахэм яунагъохэмрэ апашъхьэ щытиIэ пшъэрылъхэр зэкIэ дгъэцэкIэщтых. Заявкэ пэпчъ пIэлъэ кIэкIыкIэ зэхафы. Шъуиухьазырыныгъэ зыпкъ итэу кIоным ыкIи хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием илъэ­хъан къышъутефэрэр зэкIэ дэгъоу жъугъэцэкIэнхэм тэркIэ мэхьанэшхо яI», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.
Адыгеим и ЛIышъхьэ дзэ къулыкъушIэхэм афэлъэIуагъ япшъэрылъхэр гъэхъагъэ хэ­лъэу агъэцэкIэнхэу.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу