Нэбгырэ мини 10-м ехъу хэлэжьагъ

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу шэкIогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу и 27-м нэс онлайн-олимпиадэ Урысыем щыкIуагъ. «Гъогу щынэгъончъэхэр» ащ зэреджагъэхэр.

Гъэсэныгъэ платформэу «Учи.ру» зыфиIорэр агъэфедэзэ кIэлэеджакIохэмрэ ны-тыхэмрэ гъо­гум узэрэщызекIощтымкIэ яшIэныгъэхэр ауплъэкIунхэ амал ащ къытыгъ. ТишъолъыркIэ мымакIэу мэхьанэ зиIэ рекорд хъугъэ а 1 — 9-рэ классхэм арыс кIэлэ­еджэкIо 10860-рэ Iофтхьабзэм зэрэхэлэжьагъэр.

КIэлэегъаджэхэм къызэраIуагъэмкIэ, зишIогъэшхо къэкIуагъэр олимпиадэм иIофшIэнхэр гъэшIэгъонэу зэрэзэхэгъэуцогъагъэхэр ары. Ахэм кIэлэеджакIохэр мафэ къэс пIоми хъунэу, еджапIэм, кинотеатрэм, тучаным е спортзалым зыщыкIохэрэм, арехьылIэх. IофшIэнхэр дахэу ыкIи гъэшIэгъо­нэу къэгъэлъэгъогъагъэх.

Унэм исхэу ны-тыхэр къадеIэ­хэзэ онлайн-олимпиадэм хэлэ­жьэнхэ амал зэряIагъэми шIуагъэ къытыгъ. Ащ фэдэу узэгъусэмэ, уисабый гъэшIэгъонэу уахътэр зэрэдэбгъакIорэм имызакъоу, гъогурыкIоным ишапхъэхэр джыри зэ угу къэогъэкIыжьых, кIэу зыгорэ зэогъашIэ.

— Илъэс къэс мы лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу гъогу километрипшI пчъагъэ Адыгеим щытэгъэцэкIэжьы, гъозэрыплъэхэр, гъогу тамыгъэхэр кIэу тэгъэуцух, тэгъэтхъых, лъэсрыкIо гъогухэр тэгъэкIэжьых. Арэу щытми, щынэгъончъагъэм ылъап­сэр гъогурыкIоным ишапхъэхэр хэзыгъэ имыIэу водительхэми, лъэсрыкIохэми агъэцэкIэнхэр ары, — къыIуагъ «Адыгеяавтодорым» ипащэу Алексей Корешкиным.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, мы олимпиадэр илъэсищ хъугъэу Урысыем щызэхащэ, УФ-м тран­спортымкIэ, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ, просвещениемкIэ яминистерствэхэмрэ автономнэ мысатыу организациеу «Национальные приоритеты» зыфиIорэмрэ кIэща­кIо фэхъугъэх.