КъумпIыл Мурат афэгушIуагъ

Илъэси 2-кIэ узэкIэIэбэжьымэ, шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ Гупчэр Адыгеим къыщызэIуахыгъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ щыIагъ, ведомствэр зызэхащэгъэ мафэмкIэ къулыкъушIэхэм афэгушIуагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, ащ игуадзэу хабзэм ифедеральнэ къулыкъухэм адэлэжьэгъэнымкIэ ыкIи IэкIоцI политикэмкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Къонэ Заур.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу ащ фэдэ гупчэхэр зэрэхэгъэгоу зэрэщызэхащагъэхэр шъугу къэтэгъэ­кIыжьы. Ахэм япшъэрылъхэм ахэхьэ социальнэ хъытыухэмкIэ ыкIи «Къэралыгъо фэIо-фашIэм» иплатформэкIэ цIыфхэм ятхылъхэу къаIэкIахьэхэрэм адэлэжьэнхэр, ахэм къарыкIорэм гъунэ лъафыныр.

Республикэм ипащэ шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ Гупчэм иIофышIэхэм задэгущыIэм, хэбзэ къулыкъухэм зэдэлэжьэныгъэу адыряIэм, цIыфхэм зэрагурыIо­хэрэм акIэупчIагъ. Гупчэм ипащэу Къо­джэшъэо Казбек социальнэ ушэтынхэр зэрэзэхащэхэрэм, социальнэ хъытыухэр зэрауплъэкIухэрэм, общественнэ Iофхэр зэрэзэхафыхэрэм, социальнэ хъытыухэм якупхэм язэхэщэнкIэ хабзэм иреспубликэ, имуниципальнэ къулыкъу­хэм IэпыIэгъоу аратырэм къатегущыIагъ.

Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, илъэси 2-м къыкIоцI социальнэ хъытыухэмкIэ ыкIи «Къэралыгъо фэIо-фашIэм» иплатформэкIэ республикэм исхэм ятхылъ мин 28-рэ къаIукIагъ. Мыгъэ хабзэм иреспубликэ къулыкъухэм япащэхэр зыхэлэжьэгъэ эфир 40 Гупчэм зэхи­щагъ.

Шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ Гупчэм иIофышIэ заулэмэ Адыгеим и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъ афагъэшъошагъ. Къум­пIыл Мурат гъэхъагъэ хэлъэу яIофшIэн ахэм зэхащэнэу, текIоныгъакIэхэр ашIынэу къафэлъэIуагъ.

«Шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ Гупчэм къэбарэу къыIэ­- кIэ­кIыхэрэм унэшъо гъэнэфагъэ­хэм яштэнкIэ мэхьанэшхо яI. ЦIыфхэр зыгъэгумэкIыхэрэм игъом гу алъыттэн, Iофыгъо­хэр джыри къэмыуцухэзэ ахэм язэшIохын тыфежьэн фае. Мы лъэны­къомкIэ шъо пшъэ­дэкIыжьышхо шъохьы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум ыуж шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ Гупчэм ипащэ пшъэрылъ фишIыгъ цIыфхэм зыкъызэрафагъэзэрэ тхылъхэмкIэ къэ­бархэр икъоу аугъоинхэу. Ахэм къаIэтырэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ ведомствэхэм зэдэлэжьэныгъэу зэдыряIэм мэхьанэшхо зэриIэр ащ шъхьафэу къыхигъэщыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу