ЯтIонэрэ еджэгъум фагъэхьазыры

Къихьащт 2023-рэ илъэс бюджетым ыкIи 2024 — 2025-мкIэ агъэнэфагъэхэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм ипроект щытегущыIагъэх бюд­жет, финанс, хэбзэIахь ыкIи экономикэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб зэпхыныгъэхэмкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм икомитет зэхэсыгъоу иIагъэм.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Къэралыгъо Советым — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Виктор Орловыр, шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ АР-м и ЧIыпIэ фонд ипащэу Хъут Светланэ. Зэхэсыгъор зэрищагъ республикэ Парламентым и Тхьаматэ игуа­дзэу, бюджет, финанс, хэбзэIахь ыкIи экономикэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб зэпхыныгъэхэмкIэ Комитетым ипащэу Iэщэ Мухьамэд. Iофтхьабзэр къызэIуихызэ, ятIо­нэрэ еджэгъум фагъэхьазырырэ законопроектым гъэтэрэзы­жьынэу фэхъущтхэм зыщатегущыIэщтхэм апэрэ еджэгъум фа­шIыгъагъэхэми къафагъэзэ­жьынэу АР-м и ЛIышъхьэ лъэIу тхылъ къызэрафигъэхьыгъэр
ащ къыIуагъ.

ПстэумкIи ятIонэрэ хэплъэгъум фагъэхьазырырэ проектым гъэтэрэзыжьын 25-рэ комитетым изэхэсыгъо щыфашIыгъ. Апэрэ еджэгъумкIэ зыхэплъагъэхэм къыфагъэзэжьи гъэтэрэзыжьынэу фашIыгъэхэм яшIуагъэкIэ сомэ миллиарди 7-рэ миллион 464-м ехъу 2023-рэ илъэс бюджетым къыхэхъо. Ащ тетэу хахъохэмкIэ сомэ мил­ли­ард 37,3-рэ ар хъущт, хъарджхэр сомэ миллиард 38,8-м ехъу­щтых.

Депутатхэм сомэ миллион 514-м ехъукIэ гъэтэрэзыжьынхэр фэшIыгъэнхэ фаеу алъытагъ. Культурэм, медицинэм, спортым алъэныкъокIэ щыкIагъэу щыIэ­хэм ядэгъэзыжьын, бюджетым епхыгъэу Iоф зышIэ­хэрэм ялэ­жьапкIэ индексацие шIыгъэным ар апэIухьащт. ГущыIэм пае, сомэ миллион 98,5-р АР-м и Къэралыгъо филармоние къыу­бытырэ чIыпIэм изэтегъэпсы­хьан, миллион 20-р кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ зэрагъэкIощтым ыкIи япсау­ныгъэ изэтегъэуцожьын, сомэ мил­лиони 118,6-р культу­рэм икъэралыгъо ыкIи муниципальнэ учреждениехэм ягъэкIэ­жьын, миллиони 100-р лэжьа­п­кIэхэм яиндексацие, миллиони 170-м ехъур уц Iэзэгъухэм язэ­гъэ­г­ъо­тын апай.

ЗэкIэри зигъо Iофхэу алъытагъ ыкIи гъэтэрэзыжьынхэр къыдэлъытагъэхэу бюджетым фэгъэхьыгъэ законопроектыр АР-м и Парламент изичэзыу зэхэсыгъоу тыгъэгъазэм щыIэщтым къыхалъхьанэу зэдаштагъ.

ШIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ АР-м и ЧIыпIэ фонд 2023-рэ илъэсымкIэ ибюджет ыкIи 2024 — 2025-мкIэ агъэнэфагъэхэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм ипроектэу ятIонэрэ еджэгъум фагъэхьазырыгъэм зыпари гъэтэрэзыжьын имыIэщтэу ары зэхэсыгъом къы­зэрэщаIуагъэр. Ащи Парламентым изэхэсыгъоу къэблагъэ­рэм депутатхэр щыхэплъэщтых.

ХЪУТ Нэфсэт.