ЧIыфэр игъом шъупщыныжьын фае

Мыекъуапэ ихьыкум приставхэмрэ гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием икъулыкъушIэхэмрэ видео тезыхырэ каме­рэхэр къызфагъэфедэхэзэ мы мафэхэм пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэ зэхащагъ.

ВедомствитIум ялIыкIохэр автомобилыр зезыфэхэу чIыфэ зытелъхэр гъогум къыщагъэуцугъэх, ахэм адэгущыIагъэх, тазырыр е нэмыкI тынхэр къапщыныжьын зэрэфаер агурагъэIуагъ.

Iофтхьабзэр зыщыкIогъэ

уахъ­тэм сомэ миллиони 3,5-рэ зытефэрэ Iоф 60-м ехъу къулыкъушIэхэм зэхафыгъ. ЧIыфэр игъом къэзымыпщыныжьыгъэ нэ­бгырэ 14-м ямашинэхэм арест атыралъхьагъ. Хэбзэгъэу­цугъэм къыдилъытэрэ шапхъэ­хэр тапэкIи замыгъэцакIэкIэ ахэм яавтомобильхэр ащэщтых, къакIэкIогъэ ахъщэр чIыфэм пэIуагъэ­хьажьыщт. Ащ Iофыр нэ­шъу­мыгъэс.

ЧIыфэ шъутелъымэ зэжъу­гъэшIэн е ар шъупщыныжьын гухэлъ шъуиIэмэ, хьыкум приставхэм я Федеральнэ ­къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ исайтэу «r01.fssp.gov.ru» зыфиIорэм шъуихьанышъ, ащ къы­тырэ амалхэр къызфэжъугъэфедэнхэ шъу­лъэкIыщт.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипресс-къулыкъу