Чылысыр загъэпсыгъэр илъэси 145-рэ хъугъэ

«Свято-Михайло-Афонская Закубанcкая общежительная Пустынь» зы­фиIорэ чылысыр загъэпсыгъэр мыгъэ илъэси 145-рэ хъугъэ.

Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэха­хьэ иигуменэу Герасим шэкIогъум и 20-м Свято-Троицкэ чылысым щызэхищагъ. Евангелием ар къызеджэ ужым игуменэу Герасим мэфэкI зэхахьэм къекIолIагъэмэ къафэгушIуагъ.

«Свято-Михайло-Афонская Закубанcкая общежительная Пустынь» зыфиIорэр 1877-рэ илъэсым монахэу, къушъхьэу Афон идинлэжьэу Мартирий ыгъэпсыгъагъ. Я II-рэ Александр ышэу Михаил Романовыр чы­лысым и Ктиторэу щытыгъ. Къэзэкъхэм яшIоигъоныгъэкIэ чылысыр ашIыгъ, къэзэкъмэ ячылысэуи, дзэ щытхъум исаугъэтэуи алъытэ.

Чылысыр хым ышъхьашъо метрэ 920-кIэ нахь лъагэу ашIыгъ, ежь къушъхьэу Физиагбо зыцIэу храмэу Преобра­жения Господня зыцIэр зыщызэтырагъэпсыхьажьыгъэр хым ышъхьашъо метрэ 988-кIэ нахь лъаг. «Свято-Михайло-Афонская Закубанcкая общежительная Пустынь» зыфиIорэр Къыблэ Урысыем итарихъ чIыпIэхэр пштэмэ, зэкIэмэ анахь лъэгапIэм тетэу мы чылысыр алъытэ.

Чылысым гъогоу къыкIугъэм къыкIоцI акъутэуи ашIыжьэуи хъугъэ. Ар анахь чылыс инэу Темыр Кавказым ыкIи анахь лъагэу Урысыем итхэм ащы­щыгъ. Илъэс къэс мы чIыпIэр нэбгырэ мини 100 фэдизмэ якIуапI. Советскэ Союзым илъэхъан чылысыр зэфашIыжьэу, гъэпсэфыпIэ ашIэуи хъугъэ, ау тIури зы, апэ зыфэгъэзэгъэгъэ Iофым къекIужьыгъ. 2021-рэ илъэ­сым ар Урыс Православнэ Чылысым ратыжьыгъ, а лъэхъа­ным ащ изытет дэй дэдагъ. 2007-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу ащ ишIыжьын фежьагъэх ыкIи аужырэ илъэсипшIым а чIыпIэм тхьэлъэIуиплI дашIы­хьагъ. Джырэ уахътэм игъорыгъоу чылысыр зыпкъ еуцожьы.

— Тэ чылысыр ыкIэрыкIэу зэтедгъэуцожьэу пIоми хъущт. Илъэси I15-рэ ащ ыныбжь, ар макIэп, ау а чылысыр нэмыкI шъыпкъагъ. Мары Афон пштагъэми, Грециер илъэс 500-м къыкIоцI къиныгъомэ ахэтыгъэу, тыркумэ аIыгъэу хъугъэми, зы чылыс зэфашIыжьыгъагъэп. Монахи 2 — 4-р яIэщтыгъ ренэу. Шыихъэу Павел ичылыс зэз­гъэлъэгъугъ бэмышIэу, ар зыщытыр илъэс 1100-рэ хъугъэ. Тэ тичылыс илъэси 145-у ыныбжьым щыщэу илъэс 75-м зэ­фэшIыгъагъ. Зи щыIагъэп, щылажьэщтыгъэхэп. Мыщ зэкI пIо­ми хъунэу щакъутэгъагъ, бэ къырыкIуагъэр. Ащ къегъэлъагъо зэкIэлъыкIокIэ гъэнэфагъэ зэримыIэжьыр, — къыIотагъ чы­лысым лъыплъэрэ игуменэу Герасим (Буняевым).

Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, тхьэлъэIупIэр зыдэщытыгъэ чIыпIэм зэрэщашIыжьыгъэр IофыгъошIу. Ащ фэдэ чылысэу мы лъэныкъом а зыр ары щашIыгъагъэр. Афон щыIагъэмэ ащыщ Тхьэ сурэтхэр нахьыбэу зиIагъэри мыры. Ахэм зэкIэми апэрэ теплъэу яIагъэр афа­шIы­жьыгъ, къагъэнэжьыгъэх.