Тибыракъ тилъэпкъэгъухэр Катар щызэхищагъэх

Дунаим футболымкIэ ичемпионатэу Катар щыкIорэм Адыгеим ибыракъ къыщаIэтэу бэмэ анаIэ тырадзагъ. Социальнэ хъытыухэм видеохэр къащекIокIых Адыгеим икIыхи чемпионатым еплъынхэу зэрэкIуагъэхэм фэгъэхьыгъэу. Лъэпкъ быракъыр зыIэтыгъэхэм ащыщхэм «Адыгэ макъэр» гущыIэгъу афэхъугъ.

ЗэлъашIэрэ футбольнэ къэIотакIоу Нэгъуцу Роман телеэфирым къыщиIуагъ Адыгеим ибыракъ дунаим футболымкIэ ичем­пионат къыщашIэжьы зэ­рэхъугъэр. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, быракъым апэу ынаIэ зытыридзагъэр Голландиемрэ Эквадоррэ якупхэр зэдешIэхэ зэхъур ары, ащ ыуж — Даниемрэ Франциемрэ язэнэкъокъу.

КъызэрэчIэкIыгъэмкIэ, быра­къыр аIыгъэу Адыгеим икъуа­джэу Хьатикъуае куп икIи, чем­пионатым еплъынэу Катар кIуа­гъэ. Стадионым ар къыщызэкIоцIахи аIэтыгъ ыкIи нэбгырэ миллион пчъагъэмэ анаIэ зытырарагъэдзэн, тиреспублики къы­щыхагъэщын алъэкIыгъ.

Ар зыпшъэ ифагъэр Хьати­къуае щыщ Бракъые Иляс. Ащ ипшъашъэхэр ыкIи иIахьыл кIалэ игъусэхэу Катар къэтых, илъэсым ифутбольнэ хъугъэ-шIэгъэ анахь шъхьаIэ зэрэщыIэхэм нэмыкIэу Адыгеим зэрэдунаеу анаIэ къытырарагъэдзэн ыкIи къэралыгъо зэфэшъхьафхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэр щызэхащэнхэ алъэкIыгъ.

— ЗэкIэмкIи матчи 5 зыдэщыIэнхэу агъэнафэрэр. Зэпхыныгъэ адытиIэ зэпыт, гузэхашIэу тигъэшIырэри бэ — хъугъэ-шIэгъэшхом зэрэхэлажьэхэрэм имызакъоу, ти­лъэп­къэгъухэм ошIэ-дэмышIэу зэраIукIэхэрэри ащ къыдыхэт. Мы зэкIэ зихьатырыр тибыракъ, — къытфиIотагъ Бракъые Саидэ.

Катар зэрэкIощтхэм пэшIорыгъэшъэу зыфагъэхьазырыгъ — зэфэдэ щыгъынхэу республикэм итамыгъэхэр зытетхэр, Адыгеим ибыракъитф, лъэпкъ мэкъамэхэр зытетхэгъэ флешкэхэр зыдахьыгъэх. Амал щыIэ зыхъукIэ, адыгэ орэдхэр хагъанэщтыгъэх. Мы зэпстэуми Бракъыехэм яунагъо зэкIэми къахигъэщыгъ — чемпионатым хэлажьэхэрэм, еплъы­нэу кIуагъэхэм, журналистхэм анаIэ къатырадзэнэу хъугъэ.

НэмыкI къэралыгъохэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэу Катар чемпионатым еплъынхэу кIуагъэ­хэри джаущтэу Адыгеим икIыгъэхэм зэращэлIагъэх. Ахэм ащыщ Джанхъот Ясир. Ар чемпионатым гъэшхэн Iофхэр щызэхэщэгъэнымкIэ гъэIорышIакIу. Ясир быракъыр къызелъэгъум, ежь-ежьырэу Иляс къекIолIагъ, нэIуасэ зыкъыфишIыгъ, зэлъэпкъэгъухэмкIэ зэIукIэнхэу зэзэгъыгъэх.

Тыркуем къикIыгъэ Дзыбэ Сулеймани ошIэ-дэмышIэу IукIэнхэу хъугъэ. Ащ Катар Iоф щешIэ ыкIи, къызэриIуагъэмкIэ, ащ адыгэ щыIукIагъэп. Быракъыр къызелъэгъум, ежь-ежьырэу къя­кIолIагъ ыкIи адыгабзэкIэ къадэгущыIагъ. Иорданием щыщ адыгэ бзылъфыгъэу чемпионатым къэкIуагъэми быракъым ишIуагъэкIэ нэIуасэ фэхъугъэх.
Джанхъот Ясир къызэриIуагъэмкIэ, джырэ уахътэм адыгэ 200 фэдиз Катар щэпсэу. Чемпионат ужым адыгэхэм язэIукIэ Катар щызэхащэнэу рахъухьэ.