Сэнэхьатым, культурэм зафагъасэ

АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ техническэ ыкIи экономи­ческэ литературэмкIэ иотделрэ Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледжымрэ илъэсыбэ хъугъэу зэдэлажьэх.

Сэнэхьатым икъыхэ­хынкIэ, IофшIэкIэ амалхэр къызэрэзыIэкIагъэхьащтхэмкIэ сыхьатхэр, лек­циехэр ныбжьыкIэхэм афызэхащэх, игъорыгъоу еджэным ахэр къыфащэх, тхылъеджапIэм ифонд фа­гъэнэIуасэх.

ШэкIогъум и 23-м лекцие-къэгъэлъэгъонэу «Традиции сервировки стола на Руси» зыфиIорэр афызэхащэгъагъ. Мыщ дэжьым гум къыредзэ адыгэ гущыIэжъэу «Уиунэ зыщыгъаси хасэм кIо» зэра­Iорэр. ЦIыфымкIэ щыIэ­кIэ-шэпхъэ пстэумэ, шIыкIэ­-гъэпсыкIэ тэрэзхэм мэхьанэшхо яI. Iанэр зэрэзэтырагъэпсыхьэщтыгъэм имызакъоу, ащ кIэрыс нэбгырэ пэпчъ шIыкIэ-Iуа­кIэу хэлъын фаехэм, ахэр хэти икультурэ кIэзы­гъэтхъэу, къэзыгъэнафэу, цIыфыр зыузэнкIэу зэрэщытхэм атегущыIагъэх.

2022-рэ илъэсыр культурнэ кIэнымрэ искусст­вэмрэ яеу зэрагъэнэфагъэр къыдалъытэзэ, ныбжьыкIэхэр пщэрыхьэкIэ хабзэхэм, ахэр Iанэм къызэрэтебгъэуцощт шIыкIэхэм, джэмышххэр, цацэхэр зэрэбгъэтIылъыщтхэр, Iанэм пэс нэбгырэ пэпчъ шэпхъэ-бзыпхъэу хэлъын фаехэр къафаIотагъэх. Iэнэшхо шIыгъэм пэсхэр макIэу зэрэщы­гущыIэхэрэр, ау мэфэкI Iанэмэ, хъохъур къэпIонэу къыоджагъэхэмэ, укъэтэджынышъ, кIыхьэ-лыхьэ умышIэу, гущыIэ зытIукIэ уакъыфэлъэIоныр цIыфыгъэ культурэм къыде­лъы­тэх. Джащ фэдэу лъэныкъуабэкIэ ныбжьыкIэхэр агъэгъозагъэх.

Мы зэIукIэгъум хэлэ­жьагъэхэр хьакIэщ Iоф­хэмкIэ гъэзагъэу Iоф зышIэщтхэр ары, ащ елъы­тыгъэу Iэнэтехъохэр, джэмышх-цацэхэр, нэмыкI хьакъу-шыкъу зэфэшъхьафхэу агъэфедэхэрэр къызежьагъэхэр, ахэр зыхэшIыкIыгъэхэр ыкIи щыIэныгъэм щагъэфедэхэ зэрэхъугъэхэр кIэкIэу къа­фыраIотыкIыгъэх. Студентхэм яупчIэхэм джэуапхэр аратыжьыгъэх, ежьхэри сэнэхьатым зэрэфэхьа­зырхэр ауплъэкIоу упчI­хэр заратыхэм, яIоф хэшIыкI фыряIэу къэгущыIагъэх.

АКъУ-м епхыгъэ гуманитар-техническэ колледжым сервис индустриемкIэ иотделение ипащэу Мэрэтыкъо Фатимэ Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъ, ежь иIофшIэпIэ-чIыпIэу прак­ти­ческэ сыхьатхэр, зэ­нэ­къокъу зэфэшъхьафхэр зы­щыкIохэрэр зэрэгъэ­псыгъэр ыкIи ныбжьыкIэ­хэу рагъаджэхэрэм ясэнэхьат зэрэфагъэхьазыр­хэрэр къыIотагъэх.

Iофтхьабзэм ыкIэм ащ хэлэжьэгъэ купым хэтхэу тхылъеджапIэм къэмыкIощтыгъэхэм зарагъэтхыгъ, джы ахэм амал яI зыфэе тхылъхэр щагъотынэу, Iофтхьэбзэ зэфэшъхьаф­хэм ахэлэжьэнхэу.

Дзэукъожь Нуриет.