Студентхэм аIукIагъ

Росгвардием АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ихэушъхьафыкIыгъэ отдел ипащэу, полицием иполковникэу Игорь Кучерен­кэр Адыгэ къэралыгъо университетым хьисапымкIэ ыкIи компьютернэ шIэныгъэхэмкIэ ифакультет истудентхэм бэ­мышIэу аIукIагъ.

ИщыIэныгъэ гъогу къырыкIуагъэр студентхэм ащ къафиIотагъ, шъолъырым и Росгвардие икъулыкъушIэхэм Iоф­тхьабзэу зэшIуахыхэрэм, пшъэрылъэу яIэхэм ныбжьыкIэхэр ащигъэгъозагъэх. Джащ фэдэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием фэгъэхьыгъэ къэбар нэпцIыхэр бэу къызэрекIокIыхэрэр къы­­Iуагъ.

— Гукъау нахь мышIэми, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием имэхьанэ, ар зыкIызэхащагъэр ныбжьыкIабэмэ къагурыIорэп. Арышъ, мыщ нахь игъэкIотыгъэу тытегущыIэн, тидзэкIолIхэм лIыхъужъныгъэ зэрахьэзэ япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэрэр, цIыф къызэрыкIохэр неонацистхэм яжъалымыгъэ зэрэщау­хъумэхэрэр къыжъугурыIон фае, — къы­Iуагъ Игорь Кучеренкэм.

Студентхэр зыгъэгумэкIырэ упчIэхэм яджэуапхэр къулыкъушIэм аритыжьыгъ. Шъолъыр подразделением икъулыкъушIэхэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ техникэу яIэм ныбжьыкIэхэр щигъэгъозагъэх.