Лъэпкъ цIыкIухэм афэгъэхьыгъэ Дунэе форум

«Лъэпкъ цIыкIумэ якультурэрэ яныдэлъфыбзэрэ дунаим зэрэхэгъэщагъэхэр» зыфиIорэ Дунэе форумэу адыгабзэмрэ адыгэ культурэмрэ якъэгъэнэжьын ыкIи хэхъоныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэр Адыгэ къэралыгъо университетым тыгъэгъазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу и 3-м нэс щырекIокIыщт.

Дунэе шIэныгъэ-практическэ конференциеу «Непэрэ лъэхъаным лъэпкъыбзэмрэ культурэмрэ язэфэдэныгъэ къэухъумэгъэныр» зыфиIорэмкIэ фо­румыр рагъэжьэщт. Адыгеим ишIэны­гъэ­лэжьхэм афэдэу ащ хэлэжьэщтых лъэпкъ цIыкIумэ абзэхэм адэлажьэхэу Москва, Краснодар, Уфа, Элиста, Къэ­бэртэе-Бэлъкъар Республикэм ыкIи Абхъазымрэ Тыркуемрэ къарыкIыгъэ­хэр.

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу къыдагъэкIыгъэ тхылъэу «Адыгэмэ якуль­турэ ыкIи яунэгъо зехьакIэ: Адыгэ хабзэр» зыфиIорэр конференцием хэлэжьэрэ шIэныгъэлэжьхэм апашъхьэ къыралъхьащт.

ЯтIонэрэ мафэм зытегущыIэнхэу агъэнафэрэр воркшопэу «Инновационные подходы в обучении миноритарным языкам в полилингвальном пространстве» зыфиIорэр ары. Адыгэ къэралыгъо университетым иконференц-залрэ ишIэныгъэ тхылъеджапIэрэ тишъолъыр, Кавказым ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм къа­рыкIыгъэ кIэлэегъаджэхэр ыкIи шIэныгъэлэжьхэр щызэIукIэщтых. Ахэр культурэмрэ бзэмрэ узэрадэлэжьэщт шIыкIэм тегущыIэщтых. Джащ фэдэу ансамблэу «Ащэмэзыр» хэлэжьэнэу, актер сэнэхьатымкIэ щызэнэкъокъунхэу, хэдыкIынымкIэ ыкIи орэд къэIонымкIэ, пхъэшIэ IофхэмкIэ ясэнаущыгъэ къыщагъэлъэгъо­нэу щыт.

Бэрэскэшхом этнокультурнэ гъэсэныгъэ гупчэу «АдыгLand» зыцIэр къызэIуа­хынэу агъэнафэ, Дунэе онлайн-проектэу «Черкес шъыхьэ цIыкIу» зыфиIорэм лъэтегъэуцо фашIыщт.
Ижъырэ адыгэ орэдыжъхэр зыхэтыщт концерт-хьакIэщыр, Адыгеим ичIыпIэ дахэхэр къакIухьанхэр программэм къыделъытэх.