Лъэпкъ зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэныр

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым «Краснодар краим ыкIи Адыгэ Республикэм ащыпсэурэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ядин зэфыщытыкIэ гъэпытэгъэныр» зыфиIорэ Iэнэ хъурае мы мафэ­хэм щыкIуагъ.

Адыгеим ыкIи Пшызэ шъо­лъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ ипащэ игуа­дзэу, Координационнэ гупчэм игъэцэкIэкIо комитет хэтэу Хъущт Азэмат Iофтхьабзэр зэрищагъ. АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр, дунэе терроризмэмкIэ экспертэу, социальнэ ыкIи дин гумэкIыгъохэмкIэ аналитикэу Джевад Галияшевич (Босниер ыкIи Герцеговинэр), Темыр Кавказым ишъолъырхэм ядинлэжьхэр, общественнэ объединениехэм, апшъэрэ еджапIэхэм ялIыкIохэр, студентхэр Iэнэ хъураем хэлэжьагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм Шъхьэлэхъо Аскэр шIуфэс къарихыгъ. Адыге­имрэ Краснодар краимрэ ащы­псэурэ лъэпкъ зэфэшъхьаф-
хэм азыфагу зэгурыIоныгъэу, ныб­джэгъуныгъэу илъыр гъэпытэгъэным мэхьанэ ин зэриIэр, ащ фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьабзэхэр республикэм бэу зэрэщызэхащэхэрэр ащ къы­Iуагъ.

Нэужым Джевад Галияшевич гущыIэр ратыгъ. ЫпэкIэ щыIэгъэ Югославиер зэо-зэпэуцужьым ыпкъ къикIыкIэ зэрэзэхэзы­жьыгъэр, ежь ышъхьэкIэ заом зэрэхэлэжьагъэр ыкIи Къо­хьапIэм щыIэ къэралыгъохэм ащыщ­хэм ягукъэкIыкIэ тхьамыкIагъор къазэрафахьыгъэр къы­Iуагъ. Джащ фэдэу ислъам ди­ныр дэеу, ащ терроризмэр къыпыкIэу макъэ зэрэдунаеу зэрэщагъэIугъэр, зэрафэлъэкIэу ащ пэуцужьынхэ зэрэфаер къы­хигъэщыгъ.

— Непэ Украинэм щыхъурэм тэ къытэхъулIагъэр тыгу къе­гъэкIыжьы. КъохьапIэм щыIэ къэралыгъохэм ащыщхэр Украинэм ыцIэкIэ Урысыем къы­пэуцужьых. УФ-м и Президент хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер игъом ригъэжьагъ, икъэралыгъо къыухъумэныр фызэшIокIыгъ. Ащ детэгъаштэ, — къыIуагъ хьакIэм.

Ислъамымрэ терроризмэмрэ зэгъусэнхэ зэримылъэкIыщтыр, ислъам диныр гукIэгъум, шIушIэным, шъыпкъагъэм зэрафэлажьэрэр Iофтхьабзэм къыща­Iуагъ. Терроризмэм, экстремиз­мэм яягъэу къэкIон ылъэкIыщтыр къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм агурыгъэIогъэн, ахэм апылъ бзэджашIэхэр гъогу пхэндж зэ­рэтетхэр, ислъам диным ипкъэу­хэм зэрапэчыжьэхэр ашIэн зэрэфаер къыхагъэщыгъ.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ экстремизмэм пэшIуекIогъэнымкIэ и Гупчэ илIыкIоу ГутIэ Рэмэзан гумэкIыгъоу щыIэхэмкIэ джащ фэдэу къэзэрэугъоигъэхэм гущы­Iэгъу къафэхъугъ.

— Мы лъэныкъом къулы­къушIэхэм лъэшэу анаIэ тет нахь мышIэми, ащ пэшIуекIогъэ­ныр Iофыгъо псынкIэп. БзэджэшIагъэ зэрахьаным фэзыщэхэрэ къэбарыбэ Интернетым къехьэ, ащ зи епшIэн плъэкIыщтэп. Тэ типшъэрылъыр тиныбжьыкIэхэм мыхэр зыфэдэхэр агурыдгъэIоныр, пшъэдэкIыжьэу ахьыщтыр ядгъэшIэныр ары. Тызэкъотэу мы гумэкIыгъом тыпэшIуекIон фае, — еIо ГутIэ Рэмэзан.

Республикэм ит апшъэрэ еджэпIитIумэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэ ныбжыкIэ­хэр бэу ачIэсых. Дин зэ­фы­щытыкIэ тэрэз яIэным, тер­ро­ризмэм ыкIи экстремизмэм ныбжьыкIэхэр ащыухъумэгъэнхэм апае Адыгэ къэралыгъо университетым ыкIи Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым Iофтхьабзэу ащызэхащэхэрэм проректорхэр къатегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу Урысыем ис лъэпкъ зэ­фэшъхьафхэм дин зэфыщытыкIэу яIэр гъэпытэгъэным пае шIэгъэн фаехэр къэзэрэугъоигъэхэм къыхагъэщыгъэх. КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэм патриотическэ пIуныгъэ яIэу, дунэе Хъытыум щызекIорэ къэбар нэпцIхэр ашIошъ мыхъухэу, ятарихъ дэгъоу ашIэу пIугъэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр къаIуагъ.

ДЕЛЭКЪО Анет.