Къиными, гухахъо хегъуатэ

Шэуджэн районым щылэжьэрэ мэкъумэщ хъызмэтшIапIэу Абрэдж Мыхьамодэ зипащэм имеханизатор Датхъужъ Мыхьамодэ. «Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэ щытхъуцIэр мы илъэсым къызфагъэшъошагъэхэм ари ащыщ.


Мыхьамодэ къуаджэу Пщыжъхьаблэ къыщыхъугъ, игъашIэм ащ дэс. Джыри колхозэу «Родинэр» щыIэзэ иIофшIэн ащ щыригъэжьэгъагъ, учетчикыгъ, нэужым бригадирыгъ, ащ ыуж инженерыгъ. Джырэблагъэ гущыIэгъу тызыфэхъум къызэри­IуагъэмкIэ, ицIэджэгъу Аб-рэдж Мыхьамодэ иунэе хъыз­мэтшIапIэ зыIутыр илъэс 11-м ехъугъ.

Анахьэу ежь къызэрэхагъэщыгъэм лъапсэ фэхъугъэмкIэ, шIушIагъэу иIэмкIэ тызеупчIым, зыпари гъэшIэгъон ымышIагъэу къыIуагъ ащ. Игуапэу ар къэзыIотагъэр зыщылэжьэрэ хъыз­мэтшIапIэм ипащ:

— Мыхьамодэ Iофэу зыфэбгъазэрэр теурыкIуагъэ хэмы­лъэу, зэрэщытын фаем дэмыхэу игъом зэшIуихыщт. СыдигъокIи уицыхьэ зытелъын цIыф, чэщ мэзахэми, ощхыми, осыми, фэ­бэшхоми пшъэрылъэу иIэр ымы­гъэцакIэу къэуцущтэп.

МэкъумэщышIэм иIофшIэн, сэ сишIошIкIэ, пстэумэ анахь къин. Ау ащ Датхъужъ Мыхьамодэ гухахъо хегъуатэ, къылэжьы­гъэм ыуасэ ешIэ, егъэлъапIэ.

— Лэжьыгъэр чIыгум еогъэ­кIу, етIанэ ащ уешIушIэ, къызэрэхэкIыгъэм, зэрэхахъорэм, къызэрэпыкIэрэм уалъэплъэ, унэ кIэтхэу зыкъаIэты, «къэсы­мэджагъэхэми», ор къягоуагъэ­ми олъэгъу, уикIэлэцIыкIу къэ­сымэджагъэм фэдэу зэрэзэ­тебгъэуцожьыщтым ыуж уит, узым къыIэпыохыжьышъ, ины къэхъу, етIанэ ар Iуохыжьы. Ащ гухахъо хэмыгъотэн плъэкIыщтэп, — еIо тигущыIэгъу.

ЩытхъуцIэр къызэрэфагъэ­шъошагъэр зэригуапэм къыкIигъэтхъыгъ, ащ фэдэу иIофшIэн осэшхо къыфэзышIыгъэу, зыгъэ­лъэгъогъэ ипащи, нэмыкIэу къыхэлэжьагъэхэми афэраз.
Датхъужъ Мыхьамодэ шъэуищ иI. IофшIэныр шIу аригъэлъэ­гъугъ, теурыкIуагъэ ахэмылъы­нэу, зыфагъэзагъэхэр икъоу агъэцэкIэнэу ыгъэсагъэх. Ана­хьыжъыр ары Iоф ышIэным зы­ныбжь нэсыгъэр, ар УФ-м и МЧС Краснодар краимкIэ и ГъэIорышIапIэ Iут. Ащ пае къэ­мынэу ар зыгъэпсэфыгъо уахътэу иIэм янэ-ятэхэм адэжь къы­зыкIожькIэ, ышнахьыкIэхэр игъусэхэу ятэ дэлажьэ, унэгъо хъызмэтри ахэр ары зыпшъэ дэкIырэр.

Мыхьамодэ иунагъо мамырныгъэрэ щыIэкIэшIурэ илъынэу тыфэлъаIо, щытхъуцIэр къызэрэфагъэшъошагъэм пае тыфэгушIо!

ХЪУТ Нэфсэт.