Елкэхэр афагъэуцущтых, дзэ къулыкъушIэхэми афэгушIощтых

ИлъэсыкIэ мэфэкIыр сыд фэдэ уахъти харагъэнэн амылъэкIыщтхэм ащыщ. Хэгъэгу зэошхом илъэхъани сабыйхэм апае тихэгъэгу ар щыхагъэунэфыкIыщтыгъ. Донбасс зышъхьэ къизыхыжьыгъэхэу пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ цIыфхэр къызэолIэрэ чIыпIэхэм ащыIэхэм мыгъи «Единэ Россием» елкэ Iофтхьабзэхэр зэрафызэхищэщтхэр, дзэ къулыкъушIэхэу Украинэм щыIэхэм зэрафэгушIощтыр «Единэ Россием» и Генеральнэ совет исекретарэу Андрей Турчак къыхигъэщыгъ.

«Артист цIэрыIохэр зыхэлэжьэрэ корпоратив лъапIэхэр зэхэщэгъэнхэр непэкIэ къекIурэп. Ау кIэлэцIыкIухэр зыщычэфыщтхэ Iофтхьабзэхэу мэфэ­кIыр къызэрэблагъэрэр зэхязыгъэшIэн, ягупсэхэмрэ яныбджэгъухэмрэ афэгушIон языгъэлъэкIыщтхэр ищыкIа­гъэх», — къыIуагъ ащ.

Джащ фэдэу шъолъырхэм япащэхэу «Единэ Россием» икъутамэ пэщэныгъэ дызезыхьэхэрэм игъо афалъэгъугъ губер­наторхэм яелкэ Iофтхьабзэхэм хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм якIэлэцIыкIухэри къарагъэблэгъэнхэу. Хабзэ зэрэхъугъэу, кIэлэцIыкIухэр зыкIэ­хъопсыхэрэр къазщыдэхъурэ мэфэкI Iофтхьабзэри зэхащэщт.

«Дзэ операциер зыщыкIорэ чIыпIэм щыIэ дзэ къулыкъушIэхэми ИлъэсыкIэ мэфэкIымкIэ тафэгушIощт, яунагъохэм арысхэр къазэрафэгушIорэ тхыгъэхэр аIэкIэдгъэхьажьыщтых», — къыIуагъ Андрей Турчак.

Партиеу «Единэ Россием» и Генеральнэ совет хэтэу, Адыгеим и НыбжьыкIэ гвардие ипащэу, Мыекъуапэ идепутатэу Бэрзэдж Асиет къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, елкэ Iофтхьабзэхэу кIэлэцIыкIухэр зыкIэхъопсыхэрэр защыфагъэцакIэхэрэм илъэс къэс Адыгеир ахэлажьэ.

«КIэлэцIыкIухэр ИлъэсыкIэ мэфэкIым илъэхъан хьалэмэт горэхэр къадэхъун­хэм щэгугъых. «Единэ Россием» ифракцие идепутатхэм тырягъусэу илъэс къэс кIэлэцIыкIухэм яшIоигъоныгъэхэр зыщафагъэцэкIэрэ Iофтхьабзэхэм та­хэлажьэ, гъот макIэ зиIэ унагъохэм арыс кIэлэцIыкIухэм шIухьафтынхэр афэтэгъэхьазыры. Мы охътэ благъэм ИлъэсыкIэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр рес­публикэм щырагъэжьэщтых, тиIофшIэгъухэм тырягъусэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьэрэ дзэ къулыкъушIэхэм якIэлэцIыкIухэр зыкIэхъо­псыхэрэр афэгъэцэкIэгъэнымкIэ тфэлъэкIырэр зэкIэ тшIэщт», — къыIуагъ Бэрзэдж Асиет.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы «Единэ Россиер» хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зырагъэжьагъэм къыщыублагъэу Донбасс зышъхьэ къизыхыжьыгъэхэми, ЛНДР-мрэ шъхьафит ашIыжьыгъэ чIыпIэхэмрэ къа­рынагъэхэми IэпыIэгъу зэрафэхъурэр. Партием ишъолъыр къутамэхэм шIушIэ IэпыIэгъоу тонн мин 14-м ехъу народнэ республикэхэм арагъэщагъ, ахэм ащыщэу тонн 700 фэдизыр Iэзэгъу уцых.

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зырагъэжьагъэм къыщыублагъэу «Единэ Россием» цIыфхэмрэ юридическэ лицэ­хэмрэ ягупыкI IэпыIэгъоу сомэ миллион 500-м ехъу къыугъоигъ. А мылъкумкIэ гъомылапхъэхэр, сэкъатныгъэ зиIэхэмрэ кIэлэцIыкIухэмрэ зыфэныкъохэр, мафэ къэс агъэфедэрэ пкъыгъохэр къащэфыгъэх. Джащ фэдэу «Единэ Россием» сомэ миллиардым ехъоу къыугъоигъэмкIэ дзэ къулыкъушIэхэм квадрокоптерхэр, тепловизорхэр, щыгъынхэр ыкIи нэмыкI пкъы­гъохэр къафащэфыгъэх.

«Единэ Россием» ишIушIэ гупчэ 40-м ехъумэ Донбасс, Херсон, Запорожскэ хэкухэм Iоф ащашIэ. ДНР-м ащ фэдэ гупчэ 15 ит. Ахэм ащыщэу 10-р Мариуполь къыщызэIуахыгъ. Джащ фэдэу юридическэ, психологическэ IэпыIэгъу языгъэгъотырэ, кIэлэцIыкIухэм языгъэ­псэфыгъо уахътэ зэхэзыщэрэ гупчэхэми чIыпIэ заулэмэ Iоф ащашIэ.