Гъогухэр къызэтенэнхэм фэшI

Хьылъэзещэ автомашинэхэр зыщащэчыщт псэуалъэу Красногвардейскэ районым ит селоу Еленовскэм дэжь щырагъэжьагъэм ишIын гъунэм рафылIагъ.

Лъэпкъ проектэу «ШэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогу щынэгъончъэхэр» зыфиIорэм къызэрэщыдэлъытагъэу ар ашIы.

Мы район дэдэм ит селоу Красногвардейскэм икIэу къуа­джэу Улапэ зэпичызэ поселкэу Заревэм кIорэ автомобиль гъогум ащ фэдэу зы псэуалъэ щашIи, мы илъэсым атIупщыгъ. Ащ тетэу хьы­лъэзещэным пылъ предпринимательхэу нахьыбэу мылъку къызIэкIагъэхьаным фэшI шап­хъэхэр зыукъохэрэм апэшIуе­кIорэ IофшIэнхэр рес­публикэм нахь егъэлъэшых.

— Уахътэм къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ, шапхъэхэм ашIокIэу автомашинэхэр зыушъэхэрэр ары нахьыбэу гъогухэр зыкъу­тэхэрэр, — къыIуагъ гъогухэр щынэгъончъэнхэм фэгъэзэгъэ республикэ Гупчэм ипащэу Даур Аргун. — Шъолъыр мэхьанэ зиIэ автомобиль гъогухэм япроектхэр я 70 — 80-рэ илъэсхэр ары зашIыгъагъэхэр. А лъэхъа­ным тонн 30 — 40 зезыщэщтхэм зыпари ягупшы­сэщтыгъэп. Асфальтэу ателъыщтыри, ащ ычIэгъ чIалъхьащтыри егъэлыекIыгъэу къалъытэгъа­гъэх, ау непэрэ хьылъэзещэ автомашинэхэм амалэу яIэм ахэр зыгъэфедэрэ предпринимательхэм янэй-псыя­гъэ хэ­гъэхъожьыгъэмэ, анахь пы­тэу шIыгъэри зэхакъутэн алъэ­кIыщт. Хьылъэзещэным ишапхъэхэм уашIомыкIымэ ары гъогухэр къызызэтенэщтхэр. ИщыкIагъэ хъумэ, ашъхьэ фимытэу ахэр ябгъэгъэцэкIэнхэ фае.

Селоу Еленовскэм дэжь ща­шIырэ псэуалъэм пстэумкIи со­мэ миллион 77,9-рэ пэIу­хьагъ. Ар бэ, ау гъогухэм ягъэцэ­кIэ­жьын тефэрэ мылъкур къызэтегъэнэжьыгъэным ар ищыкIагъ.
ПсэолъэшIын IофшIэнхэр зэ­шIозыхырэ ПАО-у «Ростелекомым» илъэсым ыкIэм нэс объ­ектыр зэтыригъэуцонышъ, ытIуп­щынэу ары гухэлъэу иIэр.

2024-рэ илъэсым нэс ащ фэдэу псэолъи 6, мыгъэ ашIы­хэрэри зэрэхэтхэу, Адыгеим щагъэуцущт.