Бэнэгъу пэпчъ мэгугъэ

ДзюдомкIэ Дунэе зэIукIэгъухэу Челябинскэ щыкIуагъэхэм бэнэкIо 300-м нахьыбэ ахэлэ­жьагъ.

Хэгъэгуи 7-мэ ябэнакIохэр алырэгъум щызэнэкъокъугъэх. Белоруссием, Индием, Монго­лием, Израиль, Урысыем, нэ­мыкIхэм къарыкIыгъэхэм яIэпэ­Iэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ. Уры­сые Федерацием ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Ордэн Заур килограмм 81-м нэс къэзыщэ­чыхэрэм ябэныгъ.

Кемерово, Белоруссием, Красноярскэ дзюдомкIэ ябэнакIохэм Ордэн Заур атекIуагъ. Дышъэм икъыдэхынкIэ зэнэкъокъум Моск­ва щыщэу Егор Сухопоровымрэ Ордэн Зауррэ щызэIукIагъэх. ТекIоныгъэр Москва ибэнакIо къыдихи, апэрэ чIыпIэр фагъэшъо­шагъ. Тыжьын медалыр З. Ордэным къыдихыгъ, ипащэр Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Беданэкъо Рэмэзан.

Пщыжъхьаблэ щыпсэурэ спорт унагъом Ордэн Заур щапIугъ. Ятэу Аслъан спортсмен цIэрыIо мыхъугъэми, иныбжьыкIэгъум физкультурэм пыщагъэу щытыгъ. Ыкъохэу Анзаури, Заури дзюдомкIэ ыгъэбанэхэ шIоигъуагъ.

Зэшхэм ямедальхэр

АР-м изаслуженнэ тренерэу Нэджыкъо Руслъан ары яапэрэ тренерыр. Анзаур Урысыем изэ­нэ­къокъу дышъэ медалыр къыщи­хьыгъ. Урысыем и Кубок икъыдэхынкIэ зэнэкъокъоу Мыекъуапэ щыкIуагъэм Ордэн зэшитIуми апэрэ чIыпIэхэр къыщахьыгъэх. Дунэе ыкIи хэгъэгу зэIукIэгъухэм медальхэр къащыдахыгъэх.

Анзаур джырэ уахътэ Урысыем иныбжьыкIэхэм яхэшыпыкIыгъэ командэ итренерэу Iоф ешIэ. Заур Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иящэнэрэ курс щеджэ. СССР-м изаслуженнэ тренерэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэ спорт еджапIэм дзюдомкIэ зыщегъасэ.

Ныбджэгъухэр, тренерхэр

— Спортым тренер цIэрыIохэм нэIуасэ сафишIыгъ, ныбджэгъушIухэр щысиIэх. ЗэкIэми са­фэраз, — къеIуатэ Ордэн Заур. — Челябинскэ щыкIогъэ Дунэе зэIукIэгъум дэгъоу зыфэзгъэ­хьазырыным фэшI дзюдомкIэ бэнакIоу ПашIо Алый IэпыIэгъу къысфэхъугъ. Ныбджэгъуныгъэу зэдытиIэр ащ фэдэ зэIукIэгъухэм ащэпытэ.

Алырэгъум бэнэгъур зыщиублэкIэ, З. Ордэным апэрэ та­къикъым къыщегъэжьагъэу пытагъэ къызыхегъафэ. Къенэкъо­къурэм ыIапшъэ ыубытыщтми, пхъашэу пэуцущтми уахътэр егъэлъапIэ. Бэнэгъу пэпчъ текIоныгъэр къыщыдихыным пылъ, шIыкIэмэ алъэхъу. Зыгорэ къыдэмыхъугъэмэ, апэ къеджэрэр тренерэу Беданэкъо Рэмэзан. Ныбджэгъухэри рэхьатэу щытыхэрэп, къеушъыих.

КъыпфэгумэкIырэм уедэIун, зэхэпхын фаеу З. Ордэным елъы­тэ. Адыгэ шэн-хабзэхэр щыIэныгъэм бэнакIохэм щызэрахьэх, упчIэжьэгъу зэфэхъух. Зэнэкъокъум хэлэжьэнхэу гъогу зытехьэхэкIэ адыгэ быракъыр зыдаштэ, зэхахьэхэм ащагъэ­быбатэ.

— Ным исаугъэт Мыекъуапэ щагъэуцущтэу къэбар зэхэтхы­гъэ, — тизэдэгущыIэгъу лъа­гъэкIуатэ Ордэн Зауррэ ПашIо Алыйрэ. — Саугъэтыр зыфэдэщтым, чIыпIэу зыщагъэпсыщтым такIэупчIагъ. Къэралыгъо гъэ­псыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэ­хьыгъэ Iофтхьабзэхэм тигуапэу тахэлэжьагъ. Ным исаугъэт епхы­гъэ IофхэмкIэ тишIуагъэ къэд­гъакIо тшIоигъу.

2024-рэ илъэсым Олимпиадэ джэгунхэр Париж щыкIощтых. Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ ибэна­кIохэм Олимпиадэм зыфагъэхьазырызэ, хэгъэгу ыкIи дунэе зэ­Iу­кIэгъухэм ахэлэжьэнхэ ямурад. Ордэн Заур игухэлъышIухэр къы­дэхъунхэу фэтэIо.

Сурэтхэм арытхэр: Ордэн Заур сэмэгумкIэ апэрэу щыт; З. Ордэныр мэбанэ (фыжьыр зыщыгъыр).