ЧIыфэхэр къарагъэпщыныжьых

ЛэжьапкIэм итын епхыгъэу цIыфхэм яфитыныгъэхэр къызэраухъумэхэрэм фэгъэхьыгъэ Iэнэ хъурае АР-м и Прокуратурэ щыкIуагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Прокуратурэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм лъыплъэгъэнымкIэ иотдел истаршэ прокурорэу Дмитрий Демьяненкэр, Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ икъэралыгъо инспекцие ипащэ игуадзэу Сергей Абрамцевыр, АР-м ипрофсоюзхэм я Федерацие социальнэ-IофшIэн зэфыщытыкIэхэмкIэ иотдел ипащэу Ирина Семеновар, журналистхэр.

Д. Демьяненкэм къызэри­IуагъэмкIэ, лэжьапкIэм итын ылъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэм игъэцэкIэн къэралыгъом ипшъэ­рылъ шъхьаIэхэм ащыщ ыкIи ар зэрагъэцакIэрэм иIофыгъохэм прокурорхэм ренэу анаIэ тет. ЛэжьапкIэм итынкIэ чIыфэ зытелъ IофшIапIэхэм якъыхэгъэщын, гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын епхыгъэу прокурорхэм IофшIэнышхо агъэцэкIагъ. ГущыIэм пае, мы илъэсэу тызыхэтым прокурорхэм уплъэкIунэу рагъэкIокIыгъэхэм къакIэлъыкIоу IофшIакIохэм ялэжьапкIэ арамытыгъэу ыкIи шъолъырым илъ лэжьэпкIэ анахь макIэм къыщыкIэу аратыгъэу, IофшIапIэм Iумытхагъэу лажьэхэрэм ыкIи нэмыкIхэмкIи хэукъоныгъэхэр къыхагъэщыгъэх. Мы илъэсэу тызыхэтым IофшIэкIо 504-мэ алъэныкъокIэ республикэм ит предприятие 12-мэ сомэ миллиони 61,7-рэ чIыфэ ателъэу агъэунэфыгъ. Прокуратурэм актхэр зэрэзэхигъэуцуагъэхэм, межведомственнэ IофшIэкIо купым зэхэсыгъохэр зэрэзэхищагъэхэм, лэжьапкIэм итынкIэ чIыфэ зытелъ предприятиехэм япащэхэм Iоф­шIэгъу зэдэгущыIэгъухэр зэрадишIы­гъэхэм яшIуа­гъэкIэ нэбгырэ 586-мэ ялэ­жьапкIэу сомэ миллион 68,4-м ехъур къарагъэпщыныжьын алъэкIыгъ. ГущыIэм пае, Шэуджэн район прокуратурэм ишIуа­гъэкIэ коммунальнэ хъызмэтшIапIэм лэ­жьапкIэм итынкIэ те­лъыгъэ чIыфэу сомэ миллиони 2,3-рэ фэдизыр IофшIэ­кIо 54-мэ араты­жьыгъ.

— УплъэкIунэу тшIыгъэхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, са­ты­ушI предприятиехэм япащэхэм цIыфхэм къалэжьыгъэ­хэр игъом аратыжьрэп, яамал къы­хьырэп. Ащ ушъхьагъоу фэхъухэрэм ащыщ экономикэм изытет зыпкъ зэримытым. Арэу щытми, IофшIапIэхэм япащэхэм ялажьэ хэлъэу цIыфхэм къалэжьыгъэр арамытыжьыгъэу бэрэ къы­хэдгъэщыгъ. Ащ фэдэхэм пшъэдэкIыжь ятэгъэхьы, — къыIуагъ прокурорым.

ЛэжьапкIэр игъом зэрэрамытырэм нэмыкIэу хэукъоныгъэу къыхагъэщыгъэхэм ащыщ Iоф­шIэн зэзэгъыныгъэ адамышIыгъэу цIыфхэм Iоф зэрэрагъашIэщтыгъэр ыкIи лэжьапкIэр «конвертым» дэлъэу зэраратыщтыгъэр.

IофшIапIэм Iумытхагъэхэу лажьэхэу организацие 17-мэ алъэныкъокIэ хэукъоныгъэ 19 къыхагъэщыгъ. Нэбгырэ 20-мэ административнэ пшъэдэкIыжьэу сомэ мини 120-рэ атыралъ­хьагъ. «Конвертым» дэлъэу ахъщэр аратыгъэу хэукъоныгъэ 14 къы­хагъэщыгъ. Хабзэр зыукъуагъэ­хэм административнэ пшъэдэ­кIыжьхэр арагъэхьыгъэх.

ГумэкIыгъоу къэнэжьы рес­публикэм илъ лэжьэпкIэ анахь макIэм къыщыкIэу зэраратырэр. Мы лъэныкъомкIэ прокурорхэм хэукъоныгъэ 14 къыхагъэщыгъ, нэбгыри 8-мэ административнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ. Прокурорхэм зэрахьэгъэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ, зэхэзыжьыгъэ предприятиехэм чIыфэу ателъыгъэ сомэ миллиони 7-м ехъур къарагъэпщыныжьыгъ.

ЛэжьапкIэм итынкIэ IофшIапIэм чIыфэ къатефэным ушъхьагъу фэхъурэм, а гумэкIы­гъом идэгъэзыжьынкIэ ыкIи IофшIа­кIохэм яфитыныгъэхэр укъуагъэ мыхъунхэмкIэ къулыкъу зэфэшъхьафхэм зэшIуахырэм Iоф­тхьабзэм щытегущыIагъэх.

АР-м IофшIэнымкIэ икъэралыгъо инспекцие ипащэ игуа­дзэу Сергей Абрамцевым къызэриIуагъэмкIэ, Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм фитыныгъэу къаритыгъэм къыпкъырыкIыхэзэ организациехэм япащэхэу, предпринимательхэу цIыфхэр зыгъэлажьэхэрэм алъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэ­рэм лъэплъэх. Инспекцием фитыныгъэу иIэр къызыфигъэфедэзэ планым хэтэу ыкIи хэмытэу уплъэкIунхэр зэхещэх. Инспекторхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтырэр Iоф зышIэрэ цIыфыр хэбзэгъэуцугъэм диштэу IофшIапIэм щатхыгъэмэ е хэбзэнчъэу ащ Iоф рагъашIэмэ, ащ итхылъхэр фагъэпсыгъэхэмэ, лэжьапкIэр зэрэфагъэнэфэгъэ шIыкIэр ыкIи ар игъом ратымэ арых. Ащ нэмыкIэу IофшIэныр щынэгъончъэу щытыным иамал­хэр икъоу IофшIапIэ языгъэгъо­тыхэрэм къызыфагъэфедэхэмэ ауплъэкIух, сыда пIомэ пащэ пэпчъ ар ипшъэрылъ шъхьаIэу щыт.

ЛэжьапкIэм итынкIэ профсоюз организацием Iофэу ыгъэца­кIэрэм къытегущыIагъ И. Семеновар. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, пшъэрылъ шъхьаIэу яIэхэм ащыщ лэжьакIохэм IофшIэн зэзэгъыныгъэхэр адэшIыгъэнхэм, игъом лэжьапкIэр ятыгъэ­ным лъыплъэгъэнхэр. ЦIыфхэм нахьыбэу профсоюз организацием зыкъызэрэфагъазэрэр лэжьапкIэр индексацие шIыгъэ­ным иIофыгъохэр ары. Организацием пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр лэжьапкIэм итынкIэ хабзэр амыукъоным, «конвертым» дэ­лъэу ар арамытыным, Iоф­шIакIохэм зэзэгъыныгъэхэр адэшIыгъэным лъыплъэгъэнхэр ары. Мы лъэныкъохэмкIэ даохэр яIэу цIыфхэм зыкъыфагъэза­гъэп.

Нэужым Iэнэ хъураер зэдэгущыIэгъу шIыкIэм тетэу ре­кIо­кIыгъ. Мы лъэныкъомкIэ уполномоченнэ къулыкъухэм Iоф зэдашIэн зэрэфаер къаIуагъ, тапэкIэ зыдэлэжьэщтхэ лъэныкъохэр къагъэнэфагъэх.

КIАРЭ Фатим.