Хэгъэгум итыжьын

Урысыем самбэмкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур къалэу Кстово щыкIуагъ.

Хъулъфыгъэхэри, бзылъфы­гъэхэри яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу алырэгъум щыбэнагъэх. Адыгэ Республикэм ихэшыпы­кIыгъэ командэ хэтэу Екатерина Соловьевам зэIукIэгъухэм ятIонэрэ чIыпIэр къащыдихи, тыжьын медалыр къыфагъэшъошагъ.

— Лъэустэнхьаблэ щыщ пшъа­шъэр мыгъэ Европэм, дунаим яныбжьыкIэхэм язэнэкъокъухэм ахэлэжьагъ, медаль зэфэшъхьаф­хэр къащихьыгъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адам. — Зыныбжь икъугъэ бзылъфыгъэхэр Кстово щызэIукIагъэх. Екатеринэ ухьазырыныгъэ дэгъу къыгъэ­лъэ­гъуагъ, дышъэр къыхьыным пэ­блэгъагъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт иапэрэ курс Екатерина Соловьевар щеджэ, тренерэу Нэныжъ Байзэт ипащ.

— Мы илъэсым спортышхом гъэхъагъэу щашIыгъэр Екатерина Соловьевамрэ Нэныжъ Байзэтрэ къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыге­ир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъу­гъэм фагъэхьы.
АР-м самбэмкIэ испорт еджапIэ икъулыкъушIэхэр, спортсменхэр Е. Соловьевам, Б. Нэныжъым афэгушIох, зэнэкъокъухэм щытхъоу къащахьырэм хагъэхъонэу афаIо.