Урысыем ицIыф хъугъэх

Херсон хэкум егъэзыгъэ IофкIэ зышъхьэ къизыхыжьыгъэхэм Урысые Федерацием ипас­­порт­хэр ятыжьыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу щыIагъэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Адыгеим къызэрэсхэу Урысые Федерацием игражданствэрэ Урысые Федерцием ипаспортрэ ягъэпсын фежьагъэ­хэр бэу къа­хэ­кIыгъэх. АщкIэ республикэм ихэбзэ къулыкъу­хэу а Iофым фэгъэзагъэхэм ялIыкIохэми яшIуагъэ къарагъэ­кIыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ащ фэдэ зекIуакIэм мэхьанэу иIэр къыхигъэщызэ, Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным игущыIэхэр агу къыгъэ­кIыжьыгъэх. В. Путиным къыIогъагъ: «Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм, Запорожскэ ыкIи Херсон хэку­хэм ащыпсэущтыгъэ миллион пчъагъэхэм непэ гу зытыра­шIыхьэгъэ хэкIыпIэр илъэс мин пчъагъэхэм къызэдызэпытчыгъэ гъо­гууанэм къыпкъырыкIыгъэу щыт. А гушъхьэ­лэжь зэп­хыныгъэр цIыфхэм якIэ­лэ­цIыкIу­хэм, ахэм къакIэ­хъу­хьагъэхэм ахалъхьан алъэ­кIыгъ. Сыд фэдиз ушэтыпIэ зэпачынэу хъугъэми, Урысыем шIулъэ­гъоу фыряIэр агу икIы­гъэп».

ПсэупIэу Каменномостскэм, къэкощыгъэхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ къызщыуцугъэхэ пунктхэм апэмычыжьэу, культурэм и Унэу дэтым паспортхэмрэ шIухьафтынхэмрэ щаратыжьыгъэх. Не­пэкIэ нэбгырэ 500-м ехъу ащ щэпсэу. Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, чIыпIакIэм цIыфхэр нахь есэжьынхэмкIэ, хэгъэгъозэгъэнхэмкIэ хабзэм иIофышIэхэм афэлъэкIыщтыр зэкIэ ашIэ.

Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм, паспортхэр къызэратыгъэхэм афэгушIозэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщы­гъэмкIэ, джы ахэр Урысыем игражданин хъугъэх, тихэгъэгу илъ фитыныгъэхэмрэ пшъэрылъхэмрэ яIэх, джащ фэдэу обществэм ыпашъхьэкIи пшъэдэкIыжь ахьы.

«ЛIэужыбэхэу Урысые къэ­ралыгъом игъэпсын зыкIуачIи зишIэныгъи хэзылъхьагъэхэм къа­кIэхъухьагъэхэу игражданин хъугъэхэм Урысыем ицы­хьэ ателъ», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, тихэгъэгу икъэралыгъо мэфэкI шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщыр – Урысые Федерацием и Конституцие и Мафэ къызыщыблагъэрэм ехъулIэу мыщ фэдэ Iофтхьабзэ зэхащэнэу зэрэхъугъэм мэхьэнэ гъэнэфагъэ иIэу щыт.

«Тарихъ опытым тегъэ­псы­хьагъэу Конституцием тихэгъэгу анахь щагъэлъэпIэрэ лъэны­къохэр щыгъэпытэжьыгъэ хъугъэх, тэркIэ анахь уасэ зиIэу щытхэр зэкIэ ащ къыделъытэх. Непэ фэдэ тарихъ къэ­гъэзэпIэ лъэхъанхэм цIыф­хэм япытагъи яблэнагъи аушэтых. Тэри тыхьазыр тизыкIыныгъэрэ ткIуачIэрэ къэд­гъэлъэгъонхэу», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ткIуачIэ зэхэлъмэ, хэгъэгум иIэ амалышхохэр зэкIэ дэгъоу дгъэ­федэнхэ тлъэкIыщт, Урысыер джыри нахь лъэш, нахь зэтегъэ­псыхьагъэ хъуным тыфэлэжьэшъущт.

«Тинеущрэ мафэ Урысыем, Адыгеим ятэпхы. Непэрэ хъугъэ-шIагъэр СССР-м ипаспорт къызыщытатыгъэ ужым анахь мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъэхэм ащыщэу плъытэн плъэ­­кIыщт», — къыхигъэщыгъ Виктор Георгиевым.

ПсэупIэу Каменномостскэм культурэм и Унэу дэтым ихудожественнэ пащэу ар хъугъэ. ЫпэкIэ Херсон хэкум культурэм и Унэу итыгъэм пэщэныгъэ дызэрихьэщтыгъ. Хабзэм ичIыпIэ къулыкъухэм яIэпыIэгъу хэлъэу къызыкощыжьыгъэм ыуж мэ­фиплI нахьыбэ темышIэу Виктор Георгиевыр IофшIапIэм Iухьагъ, псэупIэм ипащэу Юрий Петровыр игъусэу культурэмрэ гъэсэныгъэмрэ япхыгъэ проект зэ­фэшъхьафхэр рахъухьэх, зоопарк цIыкIуи ашIын мурад яI. Анахь гухэлъ благъэхэм ащыщых Марина Цветаевам фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонэу Iоф зыдашIэрэр, ИлъэсыкIэм ипэ­гъокI къэгъэлъэ­гъонхэу а псэупIэм дэс артист ныбжьыкIэхэм зызфа­гъэхьазы­рырэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, щыIэныгъэм ухэгъозэжьыным пае IофшIэным угукIэ уфэщагъэу, IофшIапIэ бгъотымэ пшIоигъоу ущытын фае. КъумпIыл Мурат къыIуагъ IофшIэн агъотынымкIэ респуб­ликэм ихабзэ IэпыIэгъу зэрафэ­хъущтыр ыкIи Адыгэ Респуб­ликэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч пшъэрылъ фишIыгъ къэкощыгъэхэм Iэпы­Iэгъу ятыгъэнымкIэ хэгъэгум и Президент къыгъэуцугъэ пшъэ­рылъхэр зэкIэ зэшIохыгъэнхэу. Къэкощыгъэхэм зэкIэми сомэ мини 10 хъурэ зэтыгъо федеральнэ ахъщэ IэпыIэгъу аратыщт, республикэри джащ фэдэу ахъщэкIэ IэпыIэгъу афэхъущт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу къэкощыгъэхэм сомэ мин 20 зырыз аратыщт, а ахъщэр Адыгеим ибюджет къыхагъэ­кIыщт. Джыри федеральнэ IэпыIэгъум изы лъэныкъо къыхэгъэщыгъэн фае — зычIэсыщтхэ унэхэр ащэфынхэм пае зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъу аIэкIагъэхьащт. Ар гъэцэкIагъэ хъуным пае чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным тегъэпсыхьэгъэ Фондым зэзэгъыныгъэ дашIыгъ ыкIи кIэтхэжьыгъэх. Урысые Федерацием игражданствэ, УФ-м ипаспортхэр, СНИЛС-хэр, банк картэхэр, сим-картэхэр ятыгъэн­хэм тегъэпсыхьэгъэ IофшIэныр лъэкIуатэ. Къэкощыгъэхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ, культурнэ Iофтхьабзэхэм шъхьафэу ягугъу къэшIыгъэн фае. ГущыIэм пае, зэлъашIэрэ ансамблэу «Ислъамыем» бэмышIэу къэкощыгъэхэм концерт къафитыгъ.

«Гуфэбэныгъэ хэлъэу рес­публикэм и ЛIышъхьэ, хабзэм икъулыкъухэм тиунакIэ тыщыгупсэфынымкIэ зишIуагъэ къы­тэкIырэ пстэуми тафэраз. Ахэм яIэпыIэгъу къытлъымыIэ­сыгъагъэмэ, бэкIэ нахь къин тлъэгъущтгъагъэ», — къыIуагъ «Горный» зыфиIорэ комплексым шъхьэегъэзыпIэ щызыгъотыгъэ къэкощыжьыгъэ купым ипащэу Антон Щетининым. Ар Мыекъуа­пэ къыщыхъугъ, джы Херсон къикIыжьи итарихъ лъэныкъо къыгъэзэжьыгъ.

КъумпIыл Мурат къэкощыгъэ­хэм гущыIэгъу зафэхъум зыгъэгу­мэкIыхэрэ Iофыгъохэм нахь игъэкIотыгъэу защигъэгъозагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэ анахьэу ынаIэ зытыридзагъэхэр ясабыйхэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, еджапIэхэм ачIэгъэхьэгъэнхэр, медицинэ ыкIи психологическэ IэпыIэгъу ятыгъэныр ары. Ахэр зэкIэ къэкощыгъэхэм лъэшэу ящыкIагъэх. Джащ фэдэу респуб­ликэм и ЛIышъхьэ къыIотагъ Геническэ районым IэпыIэгъу етыгъэнымкIэ IофшIэнэу агъэцакIэрэм, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм IэпыIэгъоу аратырэм афэгъэхьыгъэу.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу