Мэзчэтыухэм Кавказым къагъэзэжьы

Кавказым имэзхэм ахагъэ­кIодыкIыгъэгъэ мэз­чэтыухэм (леопардхэм) икIэрыкIэу ахэ­гъэхъожьыгъэным хабзэми къулыкъу зэфэшъхьафхэ­ми Iоф зыдашIэрэр илъэсипшIым ­ехъугъ.

ЗэкIэмкIи мэзчэтыу 13 шъхьа­фитэу Кавказ заповедникми, Осетием имэзхэми аха­тIупщы­хьагъэр, ахэм ащыщэу 4-р псаужьэп. ЗэкIэри Шъэчэ ­лъэпкъ паркым щагъэпсыгъэ Гупчэу мэзчэтыухэр зыща­гъа­сэхэрэм щаIыгъыгъэх.

Тыгу къэдгъэкIыжьын Кавказым леопардхэр зэрэщагъэкIодыгъагъэхэр. Ар хабзэм уна­шъоу ышIыгъэм епхыгъагъ. Мэзчэтыу­хэр зэрэ Кавказэу ащыпсэущты­гъэх, япчъагъэкIэ бэдэдэ хъугъагъэх, цIыфхэм къатебанэхэу рагъэжьэгъагъ. Я 19-рэ лIэшIэгъум ыкIэхэм къащегъэжьагъэу я 20-м ыгузэгу нэс мэзчэтыу­хэр аукIынхэу цIыфхэм фитыныгъэ къаратыгъагъ. ШакIохэм ахэр аукIыгъэх, агъэлIагъэх, сыд ишIы­кIэми, агъэкIодыгъэх. Ахэм зы шъхьэ пэпчъ хабзэм сомэ 25-рэ къаритыщтыгъ, гъэбы­лъыгъэу зэращэхэрэм сомэ 20 тыжьынэу къаIахыщтыгъ.

Я 20 — 30-рэ илъэсхэм лео­пардхэм хэпшIыкIэу къащыкIэгъагъ, Хэгъэгу зэошхор зытекIым ыуж ахэр цIыфхэм апэ къифэжьыщтыгъэхэп. Мэзчэтыу­хэр джащыгъум Тхылъ Плъы­жьым датхэгъагъэх.

Гупчэм щагъасэх

Илъэс 60-м ехъу текIыгъагъ мэзчэтыухэм ягугъу цIыфхэм ашIэу зырагъэжьэжьым. Туркменистан и ЛIышъхьэ Владимир Путиным леопардитIу шIу­хьафтынэу къызыритыгъэгъэ лъэхъаным ар тефэгъагъ. Ащыгъум чIыопс къэкIуапIэхэмрэ экологиемрэкIэ Министерствэм мэзчэтыухэм афэгъэ­хьыгъэ программэ ыштагъэу щытыгъ. Ахэм зыщахагъэхъощт Гупчэ Шъэчэ лъэпкъ паркым къыщызэIуахыгъагъ, Президентми ащ дыригъэштэгъагъ. Джащ къы­щегъэжьагъэу Гупчэм леопардхэр щапIух, щагъасэх, етIанэ чIыопсым ха­тIупщыхьэх.

ПшIэнкIэ гъэшIэгъоны: мэзчэтыу щырхэр грамм 600 — 700 нахь мыхъухэу къэхъух, псынкIэу ахэхъо. ЯлъэгагъэкIэ сантиметрэ 70 — 80-м, яонтэгъугъэкIэ килограмм 80 — 90-м нэсых, акIэхэм метрэм нахьыбэ якIы­хьагъэу мэхъух.

Умарэ иIоф лъагъэкIуатэ

Гупчэм иIофышIэхэм апэрэ илъэсхэм къиныбэ алъэгъугъ. Щырхэм укъызэрадекIокIыщтыр, зэрэбгъэшхэщтхэр, узэряIэзэщтыр ашIэщтыгъэп, специалистхэр щыIагъэхэп. Сабый цIыкIум узэрэпылъырэм нахь макIэп ахэм япIуни уахътэу тырагъэ­кIуадэрэр.

Аужырэ илъэсипшIым Гупчэм ипащэу Iоф зышIэгъэ Семенов Умар «Тыздэлэжьэнэу етхьы­жьэгъэ Iофыгъом фэдэ ныбжьи Урысыеми зэрэдунаеуи щагъэцэкIагъэп», — ыIогъагъ.
Шъыпкъэ къыIуагъэр. Зырагъажьэм, опыт зиIэ специалистхэр, узэупчIыжьын зэрэдунаеу тетыгъэп, ежьхэр ары игъорыгъоу псэушъхьэхэм янэшанэхэр, язекIуакIэхэр, узэрафыщытыщтыр зэзыгъэшIагъэхэр.

Умарэ Iоныгъом и 14-м, тыз­хэт илъэсым, IофышIэ щыIэу, столым кIэрысэу ыгу къэуцугъ. Илъэс 50 нахь ыгъэшIагъэп.

Умарэ Къэрэщэе-Щэрджэсым щыщыгъ. ПсэупIэу Учкулан къы­щыхъугъ. Унагъо ышIагъ, сабыищ иI. Iоф къыдэзышIагъэхэм иуахъти, ыкIуачIи, ипсауныгъи ашъхьамысэу зэрэлажьэщты­гъэр, зэрэцIыфышIугъэр, зыпы­лъыгъэ Iофыр зэригъэлъа­пIэ­щтыгъэр къаIуагъ: «Умарэ ри­хьы­жьэгъэ Iоф къиныр лъыдгъэ­кIотэщт. Ащ ихьатыркIэ леопард­хэм ахэдгъэ­хъожьынэу едгъэ­жьагъ, ащ ыцIэ тщыгъупшэщтэп, ишIэжь тыгу илъыщт. Къыдэхъу­нэу зыкIэхъопсыщтыгъэр зэкIэ цIыфхэми исабыйхэми алъэ­гъущт, тэ ахэр лъыдгъэкIотэщтых».

Ахагъэхъуагъ

Аужырэу Iоныгъом мэзхэм ахатIупщыхьэгъэ мэзчэтыухэм пшъэрылъынэу аралъхьагъэхэр спутникым пышIагъэх, ащкIэ псэушъхьэхэм ятеплъэ, зыдэщыIэхэ чIыпIэхэр, зэрахахъорэр, ашхырэр зэрагъашIэ.

«ЦIыфыIэ зынэмысыгъэ чIыо­псым хэттIупщыхьэгъэ леопардхэр ащ есэнхэм тынаIэ тедгъэ­тыщт ыкIи щырхэр къапыфэнхэу лъэшэу тыгугъэщт», — еIо заповедникым иди­ректор игуа­дзэу Николай Ес­киным.

Мы лъэхъаным мэзчэтыухэр зыхатIупщыхьанхэу тиIэ шъо­лъырхэр Кавказ заповедникыр, Краснодарскэ краим, Адыгеим, Осетием, Дагъыстан ямэзхэр арых. Ахэм леопардхэр ащызэхахьэхэу зырагъажьэкIэ щырхэр къафэхъущтых. Щырхэр мэзхэм захатIупщыхьэхэрэр шэкIоным есагъэхэу ыкIи цIыфым кIэрымыхьэхэу зыхъухэкIэ ары.

Программэм хэлэжьэрэ пстэу­ми къызэраIорэмкIэ, леопардхэр тимэзхэм ащыпсэухэ зыхъужьыщтыр шъхьэ 50-м къы­щымыкIэу щырхэр къызапыфэхэкIэ ары. Джащыгъум бэгъонхэу рагъэжьэжьыщт.

Мы лъэхъаным Iофыгъо къи­ным игъэцэкIэн хэлажьэх шъо­лъыр зэфэшъхьафи 8, запо­ведник ыкIи лъэпкъ парк 12, Уры­сые ыкIи Дунэе организациехэм ащыщхэр.

Мэзчэтыухэм шIэныгъэлэжьхэр алъэплъэх, мэзхэм видеокамерэхэр ахэтых, апэрэ кIыма­фэр зэрэрахыщтым псэушъхьэ­хэм зыфагъэхьазыры.

Шъаукъо Аслъангуащ.