Зызэхащагъэр илъэс 35-рэ хъугъэ

Адыгэ къэралыгъо университетым икъэ­шъокIо купэу «Нарт» зыфиIорэр зызэхащагъэр илъэс 35-рэ хъугъэ.

Ащ фэгъэхьыгъэ Iофтхьэ­бзэ гъэшIэгъон апшъэрэ еджапIэм щыкIуагъ. «Нарт — 35 лет творческого пути» зыфиIорэ сурэт техыгъэхэм якъэгъэлъэгъонкIэ ар аублагъ, ащ ыуж къекIолIагъэхэм концерт къафагъэлъэгъуагъ, адыгэ джэгукIэ Iофтхьабзэр аухыгъ.

Университетым икъэшъо­кIо куп 1987-рэ илъэсым зэхащэгъагъ, мы апшъэрэ еджапIэм «ивизитнэ карточкэу» ар щыт.

Илъэс 35-м къыкIоцI къэ­шъокIо купым ыцIэ чыжьэу Iугъэ, дунэе ыкIи урысые зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм текIоныгъэ къащыдихыгъ, Тыркуем, Китай, Италием ащыкIогъэ дунэе фестивальхэм, Москва, Казань, Тулэ, Челябинскэ, Налщык, Нижний Новгород ыкIи нэмыкI къалэхэм ащызэхащэгъэ уры­сые зэнэкъокъухэм зэрифэшъуашэу закъыщигъэ­лъэгъуагъ.

2014-рэ илъэсым Шъачэ щыкIогъэ Олимпиадэм ыкIи Паралимпийскэ джэгунхэм якультурнэ программэ хэлэжьагъэх, концертхэр къы­щатыгъэх.
2017-рэ илъэсым «Нартыр» я XXV-рэ Урысые фестивалэу «Российская студенческая весна» зыфиIоу Москва щыкIуагъэм хэлэжьагъ ыкIи «Легенда Студенческой весны» зыфиIорэ цIэр къыфагъэшъошагъ.

Ансамблэм ихудожест­веннэ пащэр АР-м культу­рэмкIэ изаслуженнэ Iофы­шIэу Шагудж Казбек.