ЗекIоным зырагъэушъомбгъу

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым апэрэ Дунэе шIэныгъэ-практическэ конференциеу «Экологические проблемы использования горных лесов» зыфиIорэр бэмышIэу щыкIуагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Сербием, Абхъазым, Белоруссием, Краснодар ыкIи Мыекъуапэ адэт мэз хъызмэтшIапIэхэм ялIыкIохэр.

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм Iофтхьабзэр рапхыгъ. КъэIогъэн фае УрысыемкIэ зиэкологие анахь къэбзэ рес­публики 5-мэ Адыгеир зэра­хэхьагъэр.
Урысыем ыкIи IэкIыб къэралхэм ащыщ шIэныгъэлэжьхэм мэзхэм, къэкIыхэрэм якъэухъу­мэн фэгъэхьыгъэ докладхэр къашIыгъэх. КъохьэпIэ Кавказым икъушъхьэлъэ чIыпIэхэм зягъэушъомбгъугъэным, шIуагъэ пылъэу гъэфедэгъэнхэм, къэ­кIыхэрэр ыкIи псэушъхьэхэр къэухъумэгъэнхэм къэзэрэугъо­игъэхэр атегущыIагъэх. Къу­шъхьэхэм ядэхагъэ къыткIэхъу­хьэрэ лIэужхэм апае къэухъу­мэгъэн зэрэфаер къыщаIуагъ.

Дунэе конференцием ипрограммэ къыщыдэлъытагъэу Iэнэ хъураеу «Курорт нового поколения: как «Лагонаки» изменит туристический ландшафт России» зыфиIорэр зэхащагъ.

Лъэпкъ проектэу «Зе­кIонымрэ хьэкIэегъэблэгъэным ииндустриерэ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу проектэу «Лэгъонакъэ» республикэм зэрэщызэхащэщтым стратегическэ мэхьанэшхо зэриIэр проектым ипащэу Къэлэшъэо Инвер къыIуагъ. ЩыIэныгъэм ар пхырыщыгъэ зыхъукIэ, зекIонымкIэ Iофхэм язытет зэхъокIыныгъэ ин фэ­хъущт. ЧIыпIэхэм хэхъоныгъэу ашIыщтхэм хэушъхьафыкIыгъэу къызэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх. ГъэпсэфыпIакIэр Адыгеим иIэ зыхъукIэ, къакIохэрэм яп­чъа­гъэ хэхъощт.

Лэгъо-Накъэ къыпэIулъ чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьан мэхьанэшхо зэриIэм, гъэпсэфыпIэхэм ягъэпсын тыкъэзыуцухьэрэ дунаир зэщимыгъэкъо­гъэным, ар къэухъумэгъэнымкIэ Iофыгъоу щыIэхэм атегущыIа­гъэх. Шъхьадж зыфэгъэзагъэм елъытыгъэу къиIотыкIын гъэшIэгъонхэр къашIыгъ.