Анахь дэгъуи 5-мэ ахалъытагъ

Урысые зэнэкъокъоу «ЕджэпIэ шхэпIэ анахь дэгъу-2022» зыфиIорэм икIэух зэфэхьысыжьхэр къалэу Уфа щыкIуагъэх.

Кощхьэблэ районым ит къуаджэу Вольнэм игурыт еджа­пIэу N 9-м икомандэу шъолъыр зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэр мыщ хэлэжьагъ. Мамыщ Рус­лъан Аслъан ыкъор зипэщэ еджапIэм Адыгеир щытхъу хэлъэу Урысые зэнэкъокъум къыщигъэлъэгъуагъ. Лъэныкъоу «ШхэпIэ анахь дэгъоу къоджэ еджапIэм иIэр» зыфиIорэмкIэ апэритфым еджапIэр ахэфагъ. Къыхэгъэщыгъэн фае, шъолъыр 75-мэ яеджэпIэ 400 зэнэкъокъум зэрэхэлэжьагъэр. Ащ фэдизмэ апэ уишъыным фэшI амалышхохэр пIэкIэлъынхэ ыкIи уиIоф хэшIыкIышхо фыуиIэн фае.

— Тикомандэ ылъэкI къымыгъанэу мы Iоф­тхьабзэм хэлажьэрэмэ зянэкъокъум текIоны­гъэ­хэр мыщ фэдэ лъэныкъохэмкIэ къыдихы­гъэх: тематическэ Iэнэ анахь дэгъур; тематическэ Iанэм ипщэрыхьакIо анахь дэгъур, — къы­щыхагъэщыгъ Кощхьэблэ районым иадминистрацие.