IэзэпIи 9 Адыгеим щашIы

«Псауныгъэр къэухъумэгъэныр» зыфиIорэ лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу Адыгеим IэзапIэхэр кIэу щагъэпсых.

Поселкэу Дружбэмрэ къуаджэу Джэджэхьаблэрэ IэзэпIэ амбулаторие зырыз ащашIы, Инэм ыкIи Мыекъуапэ ирайонэу «Восходым» поликлиникакIэхэр ащагъэпсых.

— 2022 — 2023-рэ илъэсхэм ателъытагъэу IэзэпIэ амбулаторие къуаджэу Джэджэхьаблэ щашIы, ащ квадратнэ метрэ 424,4-рэ еубыты. Амбулаторием ищыкIэгъэщт медицинэ Iэмэ-псымакIэхэр зэкIэ чIагъэуцощтых, сымаджэхэм апэрэ медицинэ IэпыIэгъур зыщарагъэгъотыщт чIыпIэр афыхэхыгъэщт. Джащ фэдэу Iэзэгъу уцхэмкIэ зыщяIэзэщтхэ кабинетхэр, уцхэр зычIэлъыщтхэр, пIэлъэ гъэнэфагъэм къыкIоцI сымаджэр зыщаIыгъыщт унэ хэхыгъэхэр ащ къыщыдэлъытэгъэщтых, — къыхигъэщыгъ район сымэджэщэу К.М. Батмэным ыцIэ зыхьэу Адыгэкъалэ дэтым иврач шъхьаIэу ЛIыхэсэ Фатимэ.

Ащ нэфэшъхьафэу, «Къоджэ псэупIэмэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэ программэм къызэрэщыдэлъытагъэу, фельдшер-мамыку IэзэпIищэу къутырэу Петровым, къуаджэхэу Къэбыхьаблэ ыкIи Большесидоровскэм ащашIыхэрэр кIэм рафылIагъэх, джащ фэдэу IэзэпIэ амбулаториеу псэупIэхэу Вольнэмрэ Майскэмрэ ащашIыхэрэри къаухых. Мы IэзапIэу агъэуцухэрэм яхьатыркIэ медицинэ IэпыIэгъур цIыфхэм нахь псынкIэу арагъэгъотын алъэкIыщт.

— ПсэолъэшIын Iофхэр зэкIэ игъом ухыгъэнхэр, IэзапIэхэр цIыфхэмкIэ Iэрыфэгъу хъунхэм мэхьанэ иI, ары тыздэлажьэрэр, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.