ШIушIэ IэпыIэгъум хэхъо

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьэрэ гуфакIохэм шIушIэ IэпыIэгъу язытыхэрэм япчъагъэ хэхъо.

Мыекъопэ, Джэджэ районхэм дзэкIолIхэм апае къащаугъоигъэх щыгъын фабэхэр, гъомылапхъэхэр, къэбзэныгъэм епхыгъэ пкъыгъохэр, нэмыкIхэри. Къэзэкъ кIэлэцIыкIухэм яписьмэхэр, сурэтэу ашIыгъэхэр дзэ­кIолIхэм алъагъэIэсыгъэх.

ГуфакIохэр зыхэт хэу­шъхьафыкIыгъэ отрядэу «Пшызэ («Барс 11-м») къулыкъур щызыхьыхэрэр IэпыIэгъу къафэхъугъэхэм лъэшэу афэразэх.

ШIушIэ IэпыIэгъухэм язэхэщакIохэм яIофшIэн лъагъэкIуатэ, гукIэгъу къы­зыхафэхэрэм гъэзетымкIи «тхьашъуегъэпсэу» араIо­жьы ашIоигъу.

Екатерина Загорулько.
Мыекъуапэ икъэзэкъхэм япащэ игуадз.