унэгъо мини 5-м ехъумэ IэпыIэгъу арагъэгъоты

Унагъоу сабый зэрысхэмрэ ныхэмрэ IэпыIэгъоу арагъэ­кIырэр зыфэдэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ къыIотагъ.

Анахь анаIэ зытырагъэ­тыхэрэр сабыибэ зэрыс унагъохэр ары. Урысые Федерацием и Президен­тэу Владимир Путиным къызэрэхигъэщыгъэу, «унэ­гъо Iужъухэр тиоб­ществэ щалъытэх, къэралыгъом ишIуагъэ ахэм игъорыгъоу аре­гъэкIы».

Адыгэ Республикэм джырэ уахътэм сабыибэ зэрыс унэгъо 7865-рэ щэпсэу, ахэм ащыщ унэгъо 5024-мэ социальнэ IэпыIэгъу зэфэшъхьафхэр арагъэгъоты. Апэрэ кIэлэцIыкIур къызэрыхъухьа­гъэхэм мазэ къэс ара­тырэ ахъщэ IэпыIэгъур унэгъо 4690-мэ аIокIэ. Уры­псэун­кIэ анахь ахъщэ ма­кIэу чIыпIэм щагъэнэфагъэм фэдиз мазэ къэс афатIупщы ящэнэрэ ыкIи ащ нахьыбэ къызэры­хъухьэгъэ унагъохэм.

Ащ нэмыкIэу, ящэнэрэ кIэлэцIыкIур ыкIи нахьыбэ къызэрыхъухьэрэ унагъо­хэм зэтыгъо ахъщэ Iэпы­Iэгъу къаратыным ифитыныгъэ яIэ мэхъу. А купым къыхиубытэрэмэ ыпкIэ хэ­мылъэу унэ зытыра­шIыхьащт чIыгу Iахьыр араты. Лъэпкъ проектэу «Демография» зыфиIорэм къызэрэщыдэлъытагъэу, фэгъэкIотэныгъэ зиIэ ипотекэр сабыйхэр зиIэ унагъохэм ятыгъэнымкIэ программэ гъэнэфагъэ Адыгеим щагъэцакIэ. Ащ фэгъэзагъэх акционер об­ществэу «ДОМ.РФ» зы­фиIорэмрэ кредитнэ организациехэмрэ.

Коммунальнэ фэIо-фа­шIэмэ апае атырэ ахъщэм ипроцент 30-р унэгъо Iужъухэм къафыра­гъэгъэзэжьы, ар респуб­ликэ бюджетым къыхахы, гурыт ыкIи хэушъхьафыкIыгъэ еджапIэхэм аще­джэхэрэм агъэфедэрэ об­щественнэ транспортым пае ыпкIэ аIахырэп. КIэлэцIыкIумэ япсауныгъэ псыхьэгъэным игъэкIотыгъэу республикэм щы­дэлажьэх. Мы илъэсыр пштэ­мэ, зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэ зэфэшъхьафхэм сабый 22492-рэ ащыIагъ.

«Тэ типшъэрылъыр зэ­кIэ амалэу федеральнэ гупчэм къытитырэр дгъэфедэныр, ныхэмрэ сабыйхэмрэ IэпыIэгъу та­фэхъуным пае социальнэ программэхэу ыкIи проектхэу щыIэхэр дгъэфедэнхэр ары», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.