«Унэгъо дышъ»

ШэкIогъум и 27-м, ным и Мaфэ тефэу, Урысые зэнэкъокъоу «Илъэсым иунагъу» зыфиIорэм текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэм мэфэкI шIыкIэм тетэу телеканалэу ОТР-м щафэгушIуагъэх. Ахэм ащыщ хъугъэ Адыгеим щыпсэурэ Хъураехэм яунагъо.

Мэхьанэ зиIэ зэнэкъокъоу тикъэралыгъо щызэхащэрэм ипшъэ­рылъ шъхьаIэр унэгъошIэным, унагъом ыуасэ, имэхьанэ, ны-тыхэм япшъэдэкIыжь обществэм зыкъыщягъэIэтыгъэныр ыкIи щызэ­лъягъэшIэгъэныр ары.

Урысые зэнэкъокъоу «Илъэсым иунагъу» зыфиIорэм икIэщакIох УФ-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ, щыIэныгъэм чIыпIэ зэжъу ригъэуцогъэ кIэлэцIыкIухэм Iэпы­Iэгъу афэхъугъэнымкIэ Фондыр, УФ-м исубъектхэм ягъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэр.

Мыгъэ щыIэгъэ зэнэкъокъум Урысыем иунэгъо 85-мэ лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ текIоныгъэр къыщыдахыгъ: «Сабыибэ зэрыс унагъу» зыфиIорэм — унэгъо 20-мэ, «Унэгъо ныб­жьыкI» зыцIэм — унэгъо 13-мэ, «Къоджэ унагъом» — 18-мэ, «Унэгъо дышъэм» — унэгъо 12-мэ, «Хабзэхэр зыщаухъумэрэ унагъу» зыфиIорэм — унэгъо 22-мэ.

Лъэныкъоу «Унэгъо дышъ» зыфиIорэмкIэ Урысые зэнэкъо­къум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэр Теуцожь районым щыщ Хъу­рэе Рэмэзанрэ Мирэрэ яунагъу.

Зэшъхьэгъусэхэр илъэс 54-рэ хъугъэ зэгурыIохэу щыIэныгъэ гъогум зызэдытетхэр. Къиныгъохэр ыкIи гумэкIыгъохэр къы­зэранэкIыхэзэ зэдэпсэух, гушIогъо уахътэу къякIугъэхэр шIэ­жьым къыхэ­нагъэх.

Рэмэзанрэ Мирэрэ кIэлиплIырэ зы пхъурэ зэдапIугъ. Ахэм къакIэхъухьажьыгъэу къорэлъф-пхъорэлъфи 10 яI. Унагъом ышъхьэ ветврач-эпизоотологэу Iоф ышIагъ, къэралыгъо тынхэр къыфагъэшъошагъэх. Ащ ишъхьэ­гъусэ илъэс 44-рэ биологиемкIэ кIэлэегъэджагъ.

Хъурайхэм яунагъо лъытэныгъэ зэфыряIэу, цыхьэ зэфашIы­жьэу, агу зэфэгъужьэу, зым зыр фэгумэкIэу, зыщызэкъотхэу щыт. Унагъом иджэныкъо машIо ифэбагъэ ащ ис кIэлэцIыкIухэм дэгъоу зэхашIэ.

Хабзэ зэрэхъугъэу, мэфэкI мафэхэу «ИлъэсыкIэр», «Ным и Мафэ», къызыщыхъугъэ ма­фэхэм унагъом зэкIэ щызэрэугъоих. Анахьэу уасэ зыфашIырэр шIулъэгъур, нахьыжъхэм лъытэныгъэ афэпшIыныр, унагъом ыкIи Iофэу бгъэцакIэрэм уафэшъыпкъэныр ары.