Тибыракъ Катар щэбыбатэ!

 

Дунаим футболымкIэ и Чемпионатэу Катар щыкIорэм Адыгеим ибыракъ къыщаIэтэу бэмэ анаIэ тырадзагъ. Аужырэ мафэхэм социальнэ хъытыухэм видеохэр къащекIокIых Адыгеим икIыхи Чемпионатым еплъынхэу зэрэкIуагъэхэм фэгъэхьыгъэу.


ЗэлъашIэрэ футбольнэ къэIотакIоу Роман Нагучевми телеэфирым ар къыщиIотагъ Адыгеим ибыракъ дунаим футболымкIэ и Чемпионат къыщашIэжьы зэрэхъугъэр. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ,Адыгеим ибыракъ апэу ынаIэ зытыридзагъэр Голландиемрэ Эквадоррэ якупхэр зэдешIэхэ зэхъур ары, ащ ыуж – Даниемрэ Франциемрэ язэпэуцужь.
КъызэрэчIэкIыгъэмкIэ, быракъыр аIыгъэу Адыгеим икъуаджэу Хьатикъуае куп икIи, чемпионатым еплъынэу Катар кIуагъэ. Стадионым ар къыщызэкIоцIахи, аIэтыгъ ыкIи нэбгырэ миллион пчъагъэмэ анаIэ зытрарагъэдзэн, тиреспублики къыщыхагъэщын алъэкIыгъ.