Спектаклэу «Шыу мафэм» тегущыIагъэх

Мыгъэ Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэрэ якультурнэ кIэнрэ я Илъэ­сэу зэрэхагъэунэфыкIырэм ыкIи Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зигъотыгъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм афэгъэхьыгъэ театральнэ хьакIэщ Адыгэ Республи­кэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыIагъ.

Ащ щытегущыIагъэх адыгэ усакIоу Дэрбэ ­Тимур ипьесэкIэ АР-м ­искусствэхэмкIэ изаслу­женнэ IофышIэшхоу ЕмкIуж Андзор ыгъэуцугъэ спектаклэу «Шыу маф» зыфиIорэм.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Лъэпкъ те­атрэу И. Цэим ыцIэ зы­хьырэм иартистхэу спек­таклэм хэлэжьагъэхэр. Ахэр — роль шъхьаIэхэр къэзышIыгъэхэ Хъуадэкъо Азэмат, Тхьаркъохъо Марджанэт, Ахъмэт Артур, Бэгъушъэ Анзор, Зыхьэ Зуралбый, Хьакъуй Ан­заур. Спектаклэм ирежиссерыр ЕмкIуж Андзор. ЗэIукIэгъум къырагъэблэгъагъэх АКъУ-м итарихъ ыкIи июридическэ фа­культетхэм ащеджэхэрэр, якIэлэегъаджэхэр, искусствэхэмкIэ республикэ колледжэу У. Тхьабысымым ыцIэ зыхьырэм исту­дентхэр, тхылъеджэ чанхэр, тхылъеджапIэм иIофышIэхэр.

Театральнэ хьакIэщыр къызэIуихыгъ ыкIи зэрищагъ Кучмэз Аминэт.

УсакIоу, АР-м изаслуженнэ журналистэу, АР-м и Къэралыгъо премие литературэмкIэ илауреа­тэу, журналистикэм ылъэ­ныкъокIэ АР-м и ЛIышъхьэ ишIухьафтын къызыфа­гъэшъошэгъэ Дэрбэ Тимур пьесэр зэритхыгъэр, ар агъэуцунэу зэрэхъугъэр, IофшIэнышхор зэрэкIуа­гъэр, спектаклэм уахътэу текIодагъэр, артистхэм яIофшIэкIагъэр, рольхэр зэрэгъэпсыгъэхэр, зэшIуа­хын алъэкIыгъэр, къадэмыхъугъэр къыIотагъ ЕмкIужь Андзор.

Ащ пстэуми апэу теат­рэм мэхьанэшхо зэриIэр кIигъэтхъыгъ, Адыгеим и Лъэпкъ театрэ иартистхэм ыпэкIэ Iоф адишIагъэу зэрэщытым гухэлъ ехьы­жьагъэр къыгъэпсынкIа­гъэу ылъытагъ. Апэдэдэ ишъыпкъэу Дэрбэ Тимур итарихъ пьесэу «Бромбергский процесс» зыфи­Iорэм зэреджагъэр къы­Iуагъ. Адыгеир загъэпсыгъэр илъэси 100 зэрэ­хъурэм ипэгъокIэу 2020-рэ илъэсым лъэпкъ драматургиемкIэ зэнэкъокъоу республикэм щызэхащэ­гъагъэм Тимур ипьесэ апэрэ чIыпIэр къызэрэщыфагъэшъошагъэр ыкIи ар апэрэ шъуашэр зиIэ дипломым илауреат зэ­рэхъугъэр хигъэунэфы­кIыгъ. Ащ епхыгъэу, рес­публикэм ипащэхэми мы пьесэр театрэми щыгъэуцугъэныр игъоу зэралъэгъугъэр къыхигъэщыгъ. Пьесэм еджэзэ, зэкIэ хъу­рэ-шIэрэр, артистхэу къэзышIын-къизыIотыкIын амал зиIэхэр гукIэ зэригъэнэфагъэхэр, нахь гу­псэ­фэу произведением зеджэжьыгъэ ужым пье­сэм игъэуцун зэрэфежьагъэр, роль шъхьаIэр къэзышIыгъэ Хъуадэкъо Азэмат зэрилъэгъоу ыгу зэриштагъэр, ау кIалэр адыгабзэкIэ мыгущыIэу къычIэкIи, ащи адыгабзэр чэщи мафи ямыIэу зэрэрагъэшIагъэр, къызэра­гъэгущыIагъэр къыIотагъ. «Шыу мафэм» рольхэр къыщызышIыгъэхэм зэкIэми егугъухэу Iоф зэрашIагъэр, мэзэ пчъагъэ пьесэм игъэуцун зэ­рэтырагъэкIодагъэр артистхэм къаIуагъ.

Спектаклэр зыгъэуцугъэу ЕмкIуж Андзор зэкIэ мы мурадым изэшIохынкIэ артистхэм, нэмыкIхэм яIорэ-яшIэрэ зэтехьэу, Iоф зэрэзэдашIагъэр хигъэунэфыкIыгъ, ахэм афэрэзагъ.

«Шыу мафэр» псэ къы­пыкIи, сценэм къытехьагъ, адыгэ шэн-хабзэр, адыгэ гупшысэр, адыгэ дунэегурыIуакIэр, гъэпсыкIэ-шIыкIэ дахэр — зэкIэ мы пьесэм къыщиIотыкIыгъэ зэрэхъугъэм ишыхьатыр спектаклэм иапэрэ къэ­гъэлъэгъонэу гъэтхапэм и 20-м, 2022-рэ илъэсым щыIагъэм цIыфыбэ къызэрекIолIагъэр ары.

Творческэ зэIукIэгъум къыщыгущыIагъ роль шъхьа­Iэр къэзышIыгъэу Хъуадэкъо Азэмат. Сыдрэ Iофи лъэшэу уегугъун зэ­рэфаер, бзэ лые зэрэщымыIэр, ухэтми убзэ бгъэлъапIэу зэбгъэшIэн зэ­рэфаер дэгъоу къызэ­рэгурыIуагъэр, иадыгабзэ къытIупщынымкIэ мэзэ пчъагъэм хъупхъэу Iоф къыдэзышIагъэ пэпчъ, ре­жиссерэу ЕмкIуж Андзор зэрафэразэр къыIуагъ.

Пьесэм хэт пшъэшъэ ныбжьыкIэу Маргрезэ ироль къэзышIыгъэр Тхьар­къохъо Мэрджанэт. Иобраз ыгу нэсэу, игуапэу къызэришIыгъэр, артист пэпчъ ироль лъыIэсынымкIэ ыкIи дэгъоу ыгъэпсынымкIэ ЕмкIуж Андзор зэрэзышъхьамысыжьыгъэр ащ къыIуагъ.

ХьакIэщым къекIолIа­гъэхэм ащыщхэм упчIэхэр режиссерым ратыгъэх, джэуап зэхэугуфыкIыгъэхэри агъотыгъэх.

Зигъо Iофтхьабзэм гу­хэлъэу иIагъэр лъэпкъ искусствэр театрэмкIэ къи­кIыхэзэ, цIыкIуи ини нахь зэлъырагъэшIэгъэныр, спектаклэхэм яплъы­хэрэм япчъагъэ хэгъэ­хъогъэныр, тикультурэ, ти­шэн-хабзэхэр нахь агъэ­федэу, ахэлъэу, къагъэ­гъунэу, зыщыщ лъэпкъымкIэ гушхоныгъэ ягъэгъотыгъэныр ары.

Мамырыкъо Нуриет.