ПIуныгъэм фэлажьэ

Дунаим шIукIэ щашIэхэрэ къалэхэу Меккэ ыкIи Мединэ ислъам изобразительнэ ис­кусствэм исаугъэтхэм чIыпIэу щыряIэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон Мыекъуапэ къыщызэ­Iуахыгъ.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим и Темыр-Кавказ къутамэ КъокIыпIэм и Къэралыгъо музей къычIахыгъэ Iэпэрытхыхэр, къэндзалхэм, Индием ыкIи Пакистан ащыпсэухэрэм яеплъыкIэхэр, Татарстан и Лъэпкъ тхылъеджапIэ, Ивановэ и Къэралыгъо тарихъ-краеведческэ музееу Д. Г. Бурылиным ыцIэ зыхьырэр, дахэу тхыгъэ араб произведениехэу Урысыем исурэтышIэу Шъэожъ Хьасан ыгъэхьазыры­гъэхэр, нэмыкIхэри музеим къыщагъэлъагъох.

Къэгъэлъэгъоным икъызэIухын фэ­гъэхьыгъэ зэхахьэм пэублэ гущыIэ къы­щишIыгъ КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим икъутамэ ипащэу ШъэуапцIэкъо Аминэт. Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэп­къэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Дунэе Адыгэ Хасэм хэтэу, динлэжьэу, отставкэм щыIэ полковникэу ЦIыкIушъо Аслъан, шIэныгъэлэжьхэу Саид Мусхаджиевыр, Шъаукъо Асфар зэхахьэм къы­щыгущыIагъэх.

Ижъырэ лъэхъаным Меккэр, Мединэр зэрэщытыгъэхэм, диным пIуныгъэ мэхьанэу иIэм, искусствэм исаугъэтхэм блэкIыгъэ лIэшIэгъухэр къызэрагъэлъагъохэрэм, фэшъхьафхэм уагъэгъуазэ.

ШIэныгъэлэжьхэм, диныр зылэ­жьы­хэрэм язэфэхьысыжьхэр щыIэныгъэм епхыгъэх. Анахьэу къыхагъэщырэр ислъам динымрэ адыгэ хабзэмрэ зэпэуцуныгъэ зэрахэмылъыр ары. Адыгэ хабзэр лъэпкъ гупшысэм къыпкъырэкIы.

«ТхьэрыIо зимыIэм шъыпкъэ иIэп» адыгэмэ аIо. Уижъ ыIорэм уедэIун зэрэфаем адыгэ хабзэми, ислъам диными мэхьэнэ хэхыгъэ щыряI. НыбжьыкIэхэр шIэжьым зэрэфагъасэхэрэр, ди­нымрэ лъэпкъ шэн-хабзэхэмрэ зэрэзэпхыгъэхэр музеим щыкIогъэ зэхахьэм къыщаIуагъэх.

Шэн-хабзэхэм, диным яхьылIэгъэ IофшIэгъэ 30-м нахьыбэ тыгъэгъазэм и 31-м нэс искусствэ лъагэм ыбзэкIэ музеим къыщагъэлъэгъощт.
Сахьидэкъо Нурбый.