«Ошъутенэр» лIэужхэм яджэрпэджэжь

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо фи­лар­моние иэстраднэ ансамблэу «Ошъу­те­нэм» ипчыхьэзэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэрэ якультурнэ кIэнрэ я Илъэс фэгъэхьыгъэ кон­цертэу «Адыгэхэр сичIыгу щэпсэух» зыфиIорэм ижъырэ адыгэ орэдхэр, джырэ лъэхъан аусы­гъэхэр щыIугъэх, адыгэ къашъо­хэр ансамблэхэм къашIыгъэх.

Урысыем, дунэе эстрадэм лъэхъаным диштэу ащагъэфедэрэ шIыкIэхэм къапкъырыкIыхэзэ, музыкальнэ произведениехэр ансамблэм пае композиторхэм зэрагъэфагъэх.

«Ошъутенэм» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу ХьэкIэко Алый къызэриIуагъэу, произведениехэр аранжировкэ ашIыхэ зыхъукIэ, адыгэ лъэпкъ гупшысэр орэды­шъом икупкI шъхьаIэу зэрэщытыр къыхагъэщы.

Орэдыр лъэпкъым ыпс

Пэсэрэ адыгэ орэдхэу «Си Мэмэт», «Си Пакъ», нэмыкIхэри ижъырэ къэIуакIэм тетэу артистхэм къыхадзэх. Хьазэщыкъо Мосэ «Си Пакъэр» къыIозэ, ансамблэм хэт орэдыIохэр, оркестрэр къыдежъыух.

«Лащынэр» Мэкъоо Маринэрэ Мамхыгъэ Маринэрэ къызэдаIо. Мэкъоо Маринэ орэдэу ыусыгъэр Адыгеим фэгъэхьыгъ. Артисткэм орэдым тамэ ритызэ, лъэпкъ гупшысэм къыпкъырыкIырэ гущыIэхэм псэ къапегъакIэ.

ОрэдыIо ныбжьыкIэу ХьацIэцIэ Миланэ ансамблэм къыхэ­хьэгъакI, жъыум нахь фэгъэ­загъ.

ШIэныгъэлэжьэу ЛIыIужъу Адам иорэдэу «Тэ тыадыг» зыфиIорэр концертхэм бэрэ ащызэ­хэтэхы. Адыгабзэр, намысыр, укъызщы­хъугъэ чIыгур бгъэлъэпIэнхэм ар афэгъэхьыгъ. Хэгъэгу зэфэшъхьафхэм ащыпсэурэ ти­лъэпкъэгъухэм языкIыныгъэ агъэ­пытэнэу къяджэ. ЛIэужхэр зэзыпхырэ орэдым тедэIузэ, залым чIэс ныбжьыкIэхэм та­лъыплъагъ. Орэдыр щыIэныгъэм иджэмакъэу зэрэщытыр пчыхьэзэхахьэм щытыушэтыгъ.

Гупшысэм икъежьапI

Лъэхъэнэ зэфэшъхьафхэм аусы­гъэ орэдхэр щыIэныгъэм иIота­кIох. Юрий Конжиным «Дариет» зыфиIорэр адыгабзэкIэ къыIуагъ. «Тыгъужъыкъо Къызбэч» къыхэзыдзэрэр Хьазэщыкъо Мос. «ШIу­лъэгъу дахэр» Мамхыгъэ Маринэ къеIо. «Сыда узыфаер?» зыфи­Iорэм Жарэкъо Руслъан тыригъэ­дэIугъ. Гупшысэу ахэлъымкIэ орэдхэр зэфэшъхьафых. ЛIыхъужъ­ныгъэм, шIулъэгъу къабзэм, гум ифэбагъэ орэдхэм кIуачIэу ахэлъыр нахь зэпэблагъэ ашIых.

Жэнэ Къырымызэрэ Сэмэгу Гощнагъорэ зэдаусыгъэ орэдэу «Адыгэхэм яхабзэ джащ фэд» зыфиIорэр «Ошъутенэм» иар­тистхэм къызыхадзэм, залым чIэс­хэр адежъыугъэх, зэдырагъа­штэзэ Iэгу афытеуагъэх.

УрысыбзэкIи «Ошъутенэм» орэ­дыкIэхэр къыIуагъэх, оркест­рэм мэкъамэхэр ыгъэжъынчы­гъэх. Пчыхьэзэхахьэр адыгабзэ­кIи, урысыбзэкIи зезыщэгъэ Юрий Конжиным къызэриIуагъэу, «Ошъу­тенэм» лъэпкъ искусствэм хэхъоныгъэу щишIырэмкIэ цIыфхэр егъэгушIох. Лъэпкъ зэфэшъхьафхэр зэплъыгъэхэ кон­цертым орэдым пIуныгъэ мэхьанэу иIэр къыхэщыгъ.

«Абрекхэм» якъашъохэр

Адыгэ къашъомкIэ ансамблэу «Абрекхэм» хэпшIыкIэу иIэпэIэсэныгъэ хигъэхъуагъ, художест­веннэ пащэр ТхьакIумэщэ Налбек. «Адыгэ уджхэр», «ЗэфакIор», «Ислъамыер», нэмыкI къашъохэри ансамблэм къышIыгъэх, ­лъэпкъ шъуашэхэм ядэхагъи къагъэлъэгъуагъ.

«Ошъутенэмрэ» «Абрекхэмрэ» зэдештэх, янеущрэ мафэ нахьышIу зэрэхъущтым щэч хэлъэп. «Ошъу­тенэр» лIэужхэм яджэрпэджэжь, щыIэныгъэм щыщ орэдхэм тарегъэдэIу.