Ныдэлъфыбзэм ибаиныгъэ къыгъэ­лъэгъуагъ

Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырымкIэ ныдэлъфыбзэр языгъэ­хьырэ кIэлэегъаджэхэм азыфагу щызэхащэгъэ я XII-рэ зэнэкъокъум иаужырэ уцугъо мы мафэхэм Черкесскэ щыкIуагъ. «Тызэфэ­шъхьаф, ау тызэфэд» зыфиIорэ лъэныкъом Адыгэ рес­публикэ гимназием адыгабзэмкIэ икIэлэегъа­джэу Мыгу Анжелэ хэлэжьагъ ыкIи я 2-рэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.


Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ фэгушIозэ, социальнэ хъытыухэм къащитхыгъ:

«Сыгу къыздеIэу сыпфэгушIо! Адыгабзэм икъызэтегъэнэн, хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным тынаIэ атет. Къэралыгъо мэхьа­нэ яIэу АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ, апшъэрэ еджапIэхэм, шIэныгъэ­лэжьхэм, кIэлэегъаджэхэм мы лъэныкъомкIэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэшIуахых. Джащ фэдэу адыгабзэм изэгъэшIэн ыкIи икъызэтегъэнэн фэгъэхьыгъэ Проектнэ офис гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым щызэхащагъэу Iоф ешIэ. Правительствэм и Унэ джырэблагъэ щыкIогъэ зэхэсыгъом мы Iофыгъохэр къыщаIэтыгъагъэх. Ау ны-тыхэри мыщ хэгъэлэжьэгъэнхэ фае, сыда пIомэ унагъор ары нахьыбэр къызщежьэрэр. ТикIэлэегъаджэ­хэми мэхьэнэшхо яI. Исэнэхьат хэшIыкIэу фыриIэм уасэ къызэрэфашIыгъэмкIэ джыри зэ Мыгу Анжелэ сыфэгушIо, игъэ­хъагъэхэм ахигъэхъонэу сыфэлъаIо!»

Мыгу Анжелэ илъэс 25-рэ хъугъэу ыгукIи, ыпсэкIи фэщагъэу адыгабзэр кIэлэеджэкIо цIыкIухэм арегъашIэ. КIэлэегъэ­джэ пэрытым гущыIэгъу тыфэ­хъугъ, зэнэкъокъум ыуж гупшысакIэу къыфэущыгъэхэм тащигъэгъозагъ.

— Зэнэкъокъум сызэрэхэлэжьагъэм мэхьэнэ ин есэты, сегъэгушхо. Тиныдэлъ­фыбзэ ибаиныгъэ къызэрэзгъэлъэгъощтыр ары сызпылъыгъэр. Темыр Кавказым ишъолъыр зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэм нэIуасэ сафэхъугъ, IэпэIэсэны­гъэу тIэкIэ­лъымкIэ тызэдэгощагъ. Чэчэнхэр, осетинхэр, ингушхэр, къэбэртаехэр, бэлъкъархэр, къэрэщайхэр, адыгэхэр, Ставропольем къикIыгъэхэр мыщ хэлэжьагъэх. Лъэпкъ пэпчъ иныдэлъфыбзэ рыгушхоу, ясабыйхэр абзэкIэ зэрэгущыIэхэрэм рыкъэихэу къагъэлъэгъуагъ, щысэтехыпIэ пфэхъунэу бэ къэслъэгъугъэр. Тишъолъыр адыгабзэр IэкIыб зэрэщашIырэр сыгу къео. Тиадыгабзэ щымыIэжьмэ, тилъэпкъи, тихабзи кIодыщтых. Бзэр ары лъэпкъыр щызыгъаIэрэр, зыгъэпсэурэр. Республикэм иIэшъхьэтетхэм, шIэныгъэлэжьхэм, цIыф цIэрыIохэм лъэп­къыбзэм икъызэтегъэнэн лъэшэу анаIэ тет, ащ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр жъугъэу зэхащэх. Ау сыд фэдиз пшIагъэ­ми, унагъом адыгабзэкIэ щымыгущыIэ­хэмэ, мы Iофыр зэтебгъэуцон плъэкIыщтэп, — еIо Анжелэ.

КIэлэегъэджэ пэрытым адыгабзэр аригъэшIэным пае хэушъхьафыкIыгъэ программэкIэ Iоф ешIэ. ДжэгукIэ шIыкIэм тетэу еджэгъу сыхьатхэр зэхещэх, IурыIупчъэхэр бэрэ егъэфедэх. Джащ фэдэу проектнэ IофшIэнхэр зэхещэх, гущыIэхэр сурэтхэмкIэ зэхарегъэгъэуцох, ребусхэр арегъэшIых.

Мыгу Анжелэ гъэхъэгъэшIухэр иIоф­шIэнкIэ сыдигъокIи ешIых. «АдыгабзэмкIэ анахь кIэлэегъэджэ дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъум 2020-рэ илъэсым хэлэжьэгъагъ ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ къы­щыдихыгъагъ. Джащ фэдэу гъэрекIо «Видеоурок анахь дэгъу» зыфиIорэм хэлэжьагъ ыкIи апэрэ чIыпIэр къыфагъэ­шъошагъ. Ащ нэмыкIэу конференциехэм ренэу ахэлажьэ, зэIухыгъэ урокхэр, мастер-классхэр къетых. Ригъэджэрэ кIэлэеджэкIо цIыкIухэри зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм ахэлажьэх, дэгъоу зыкъагъэлъагъо.