Илъэсым — нэбгырэ 28-рэ

Мы программэм къызэрэщыдэлъытагъэу, къо­джэ псэупIэхэу нэбгырэ мин 50-м нэс зыдэсхэм ащылэжьэнхэу кIорэ медицинэ IофышIэхэм (врачхэм, фельдшерхэм) зэтыгъоу ахъщэ араты. Джащ тетэу врачхэм сомэ миллион, фельдшерхэм, ФАП-хэм ямамыкухэм ыкIи медсестрахэм сомэ мин 500 зырыз афатIупщы. Ащ имызакъоу, гупчэхэм апэIудзыгъэ, узэкIолIэнкIэ къинэу щыт псэупIэхэм, ахэр 39-рэ мэхъух, Iоф ащызышIэнэу кIорэ врачхэм аратыщтыр со­мэ млн 1,5-рэ, фельдшерхэм, ФАП-хэм ямамыкухэм, медсестрахэм — сомэ мин 750-рэ.

Мыхэм афэдэ тынхэр мы илъэсым аратыгъ медицинэм иIофышIэ нэбгырэ 28-мэ. Ахэм ямызакъоу, ординатурэм нэбгырэ 72-рэ, апшъэрэ медицинэ еджапIэхэм — 114-рэ министерствэм мы илъэсым ыгъэкIуагъ.