IэпыIэгъу афэхъух

ШэкIогъум и 24-м АР-м инахьыжъхэм я Совет зичэзыу зэхэсыгъо иIагъ.

Ащ хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Советым хэтхэр.

АР-м нахьыжъхэм я Совет итхьаматэу ГъукIэлI Нурбый Iофтхьабзэр зэрищагъ. Зэхэсыгъор зыфэгъэхьыгъагъэр тичIыпIэгъухэу ежь яшIоигъоныгъэкIэ Урысыем къэзыгъэзэжьын гухэлъ зиIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ шIэгъэн фаехэр ары.

Владимир Свеженец пэублэ псалъэ къышIызэ, АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ нахьыжъхэм я Совет хэт­хэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъы­фигъэзагъ. Адыгеим иобщественнэ щыIакIэ нахьыжъхэр чанэу зэрэхэла­жьэхэрэр, граждан обществэм ылъэныкъокIэ IофшIэнышхо зэрагъэцакIэрэр щытхъукIэ афилъэгъугъ. Нэужым Адыге­им къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ бгъэхалъхьэхэр нахьыжъхэм я Совет хэтхэм ащыщхэм аритыжьыгъэх.

ТичIыпIэгъухэу ежь яшIоигъоныгъэкIэ якъэралыгъо къэзыгъэзэжьын гухэлъ зиIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ шIэгъэн фаехэм фэгъэхьыгъэу ГъукIэлI Нурбый къэгущыIагъ. Украинэм щыхъу­рэ-щышIэрэм, илъэс пчъагъэхэм мыщ щыпсэурэ цIыфхэм къиныгъоу зэпа­чы­хэрэм ар къащыуцугъ.

Шъхьэлэхъо Аскэр къызэриIуагъэмкIэ, «Тилъэпкъэгъухэу IэкIыб къэра­лыгъохэм ащыпсэухэрэр ежь яшIоигъоныгъэкIэ АР-м къэкощыжьынхэмкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэныр» зыфиIорэ къэралыгъо программэмкIэ Iоф ашIэ. Ар зыфэIорышIэрэр IэпэIэсэныгъэ ин зы­хэлъ тилъэпкъэгъухэу IэкIыб къэралыгъохэм ащыпсэухэрэм тишъолъыр къагъэзэжьын, республикэм исоциальнэ-­экономикэ хэхъоныгъэ яIахьышIу халъхьаныр ары. Мы илъэсым имэзи 9-у пыкIыгъэм къагъэзэжьы ашIоигъоу нэ­бгырэ 57-мэ лъэIу тхылъкIэ закъыфа­гъэзагъ, ахэм ащыщэу 24-р афагъэцэ­кIагъ, 33-р ушъхьэгъу гъэнэфагъэхэмкIэ щагъэзыягъ.

КIАРЭ Фатим.