ШэкIогъум и 27-р — ным и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
Ныбджэгъу лъапIэхэр!
Тибзылъфыгъэ дахэхэр!

Гуфэбэныгъэ зыхэлъ мэфэкI шIагъом — ным и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Мы мэфэкI анахь нэфхэм ащыщым хэдгъэунэфыкIынэу тыфай кIэлэцIыкIухэр зыпIурэ пстэуми инэу тызэрафэразэр. Ным ифэбагъэрэ ишIулъэгъурэ зэхэзышIэгъэ пстэуми мы мафэр агъэлъапIэ.

Нэу ущытыныр къин ыкIи пшъэдэкIыжьышхо ащ хэлъ. Адыгеим щыпсэурэ ны пстэуми лъэшэу тызэрафэразэр къыхэдгъэщынымкIэ ушъхьагъу дэгъоу щыт мы мафэр. КъыткIэхъухьэхэрэм япIункIэ, гу­шъхьэлэжь баиныгъэхэр гъэпытэгъэнхэмкIэ, цIыфыгъэ шэпхъэ дахэхэр ахэлъхьэгъэнхэмкIэ, я Хэгъэгу фэшъыпкъэхэу ахэр пIугъэнхэмкIэ ныхэм пшъэрылъы­шхо зэшIуахы.

ЗэкIэ ныхэм ыкIи нэнэжъхэм тыгу къыддеIэу та­фэлъаIо псауныгъэ пытэ яIэнэу, яунагъохэм зэгуры­Iоныгъэ-рэхьатныгъэ арылъынэу! Шъунэхэм ренэу гушIуагъор къачIэщэу, шIулъэгъум шъугухэр ыгъэфабэхэу, щхыпэ дахэр шъунэгу темыкIэу шъупсэунэу шъуфэтэIо! Шъуилъфыгъэхэмрэ шъуипхъорэлъфхэмрэ ягъэхъагъэхэмкIэ ренэу шъуагъэгушIонэу, шъуиунэхэм тынчыгъэ-зэгурыIоныгъэ арылъынэу тышъу­фэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу,Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр