Хэта зышIагъэр ашIуахьыщтмэ?

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу Катар щэкIо.

Хэгъэгухэм яхэшыпыкIыгъэ командэхэр купхэм ахэтхэу пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм ахэлажьэх. Апэрэ ешIэгъухэм ащыщ­хэм якIэуххэр тшIогъэшIэгъоных, зэгъэпшэнхэр тэшIых.
Катар — Эквадор — 0:2, Англиер — Иран — 6:2, Аргентинэр — Саудовскэ Аравиер — 1:2, Франциер — Австралиер — 4:1, Марокко — Хорватиер — 0:0, Германиер — Япониер — 1:2, Испаниер — Коста-Рика — 7:0.

Дунэе зэнэкъокъум дышъэр къыщыдэзыхын зылъэкIыщтхэм Аргентинэр, Германиер, Бразилиер, нэмыкIхэри ахалъытэх. Арэу щытми, Германиемрэ Аргентинэмрэ апэрэ ешIэгъухэр ашIуахьыгъэх. Хэта зышIэщты­гъэр зэIукIэгъухэм ащ фэдэ кIэуххэр афэхъущтмэ?

Аргентинэр Саудовскэ Аравием дэгъоу дешIагъ. Л. Месси пенальтикIэ къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ, ау Саудовскэ Аравием тIогъогогъо къэлапчъэм Iэгуаор дидзи, текIоныгъэр къыдихыгъ.

Германиер Японием зыIокIэм, текIоныгъэр къыхьын ылъэкIыщтэу бэмэ къаIощтыгъэми, Японием ешIэкIэ дэгъу къыгъэлъэгъуагъ, текIоныгъэр къыдихыгъ.

Бразилием, Бельгием, Португалием, Хорватием, Францием, Испанием, нэмыкIхэм яешIакIэ хагъэхъон зэралъэкIыщтыр футболым хэшIыкI фызиIэхэм къаIоу зэхэтэхы. Футбол ешIэгъухэм кIэухэу афэхъущтыр къэшIэгъуае. Зэнэкъокъур нахь дахэ зышIырэр текIоныгъэр зыхьыщтыр зэрэтымышIэрэр ары.

Хэгъэгухэм яхэшыпыкIыгъэ командэхэм язэIукIэгъухэм тигуа­пэу тяплъы. К. Роналду къызэриIуагъэу, мафэ къэс дунэе зэ­нэкъокъур нахь гъэшIэгъон мэхъу. Медальхэр къыдэзыхыщтхэр тыгъэгъазэм иаужырэ мафэхэм къэнэфэщтых.