Лъэныкъо шъхьаIэхэр агъэнэфагъэх

Сэкъатныгъэ зиIэхэм ыкIи ветеранхэм яIофыгъохэмкIэ Советэу Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ дэжь щызэхэщагъэм зичэзыу зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ.

Ар зэрищагъ АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Ха­сэм идепутатэу Наталья Ши­роковар, ведомствэ ыкIи къулыкъу зэфэшъхьафхэм, сэкъатныгъэ зиIэхэм яобщественнэ организациехэм ялIыкIохэр.

Мырзэ Джанбэч пэублэ пса­лъэ къышIызэ, сэкъатныгъэ зи­Iэхэр нэмыкI цIыфхэм афэдэу псэунхэ амал яIэным, ахэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм анахьэу зылъыплъэхэрэр къыхигъэщыгъ.

«Зипсауныгъэ пыч фэхъугъэ кIэлэцIыкIухэм джырэ еджапIэхэм гъэсэныгъэ зэрэщара­гъэгъотырэр» зыфиIорэ Iофыгъом къытегущыIагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зы­гъэцэкIэрэ Евгений Лебедевыр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, гъэсэныгъэм иорганизациеу респуб­ликэм итхэм зипсауныгъэ щыкIагъэ фэхъугъэ, сэкъатныгъэ зиIэ нэбгырэ 1043-рэ ачIэс. Ахэм шъхьадж иуз елъытыгъэу программэ гъэнэфагъэ къафыхахызэ рагъаджэх, сабый нэ­бгырэ 651-рэ кIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэхэм макIох.
Зэхэсхэу егъэджэгъэнхэм изэ­хэщэн (ащ хэхьэ аутизмэ узыр зиIэ сабыйхэри) фэгъэхьыгъэу зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм яшIошIхэр къыраIотыкIыгъэх. Ащ шIуагъэу ыкIи щыкIагъэу пылъхэр къыхагъэщыгъэх.

Сэкъатныгъэ зиIэхэм ягумэкIыгъохэр нахьыбэрэмкIэ зэра­хьылIэхэрэр общественнэ ор­га­низациехэр арых. «Сэкъатныгъэ зиIэхэм я Урысые обществ» зы­фиIорэм АР-кIэ икъу­тамэ итхьа­матэу Агъыржьэнэкъо Си­мэ, зэхэзымыхыхэрэм яобщественнэ организацие ипащэу Елена Мананниковар, зымылъэ­гъухэрэм яобщественнэ организацие итхьаматэ ипшъэ­рылъхэр зыгъэцэкIэрэ Алексей Хло­повыр зыфэгъэзэгъэхэ лъэ­ныкъохэм япхыгъэу къэгущы­Iагъэх.

Iэшъынэ Сусан.