КIэщакIо зыфэхъугъэхэм къадырагъэштагъ

Къыблэ-Урысые Парламент Ассоциацием ия XXXVII-рэ Конференциеу иIагъэр АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэр ары зэхэзыщагъэр.

Iофтхьабзэр мэфитIурэ кIуагъэ. ЫпэрапшIэу Ассоциацием икомитетхэм зэхэсыгъохэр яIагъэх. Шъхьадж зыфэгъэзэгъэ лъэныкъом елъытыгъэу шъо­лъыр­хэм яхэбзэихъухьэ къулыкъухэр кIэщакIо зыфэхъугъэ джэпсалъэхэм, законопроектхэм ахэр ащытегущыIагъэх.

Нэужым Ассоциацием и Совет зэхэсыгъо иIагъ. Ащ тхьамэтагъор щызэрихьагъ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. Ассоциацием хахьэрэ парламентхэм язэдэлэжьэныгъэ ащ осэшхо къыфишIыгъ.

— Шъолъырхэм яхэбзэгъэуцу къулыкъоу Ассоциацием хахьэхэрэм цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным тегъэ­псыхьагъэу Iофышхо ешIэ. Илъэс тIокIым ехъоу Iоф зызэдатшIэрэм пшъэры­лъэу, гу­хэлъэу тиIэхэмкIэ зэрэзэдедгъаштэрэр, гумэкIыгъоу къэуцухэрэм ядэгъэзыжьын­кIэ зыкIыныгъэ тазыфагу зэри­лъыр, федеральнэ гупчэм тыкъызэрэзэхихырэр нафэ къэхъугъ, — къы­Iуагъ ащ.

Пленарнэ зэхэсыгъом пае комитетхэм къагъэхьазырыгъэ повесткэм Советыр тегущыIагъ, Iофыгъоу ащ щыгъэнэфагъэхэм зэкIэми игъоу зэдаштагъ. Нэ­ужым шъолъырхэм яхэбзэихъу­хьэ органхэм ядепутатхэу ЮРПА-м ищытхъу тхылъхэмкIэ къыхагъэщыгъэхэм ахэр аратыжьыгъэх.

Пленарнэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, УФ-м ФедерациемкIэ и Совет исенаторхэу Александр Наролиныр, Хъопсэрыкъо Мурат, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэу Пэнэшъу Къэплъан, Владислав Резник.

ПстэумкIи джэпсэлъэ 39-рэ ыкIи федеральнэ хэбзэгъэуцугъэхэм ащыщхэм зэхъокIыныгъэу афашIыщтхэм язаконопроекти 2 ащ щаштагъ. Мобилизацием къыхиубытагъэхэм IэпыIэгъу ятыгъэным, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым хэхъоныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэм, хэбзэIахьхэмрэ къаугъоихэрэмрэ, сатыу зэфыщытыкIэхэм, чIыгулэжьыным, зекIоным, культурэм, общественнэ ыкIи политикэ IофшIэным, нэмыкIхэм ахэр афэгъэ­хьыгъэх.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр кIэщакIо афэхъугъэхэу проектибл ЮРПА-м и Конференцие щытегущыIэнхэу къыхалъхьагъ. Хэ­дзакIохэм адашIырэ зэIукIэгъу­хэм къякIуалIэхэрэм Iофыгъоу зигугъу къашIыхэрэм къапкъырыкIхэзэ ахэр зэхагъэуцуагъэх. Адыгеим исхэм ямызакъоу, нэмыкI субъектхэм ащыпсэу­хэрэмкIи мэхьанэ яIэу щыт.

ПсэупIэм ищэн-щэфын зыр фэгъэхьыгъ. Ны мылъкур ыгъэ­федэзэ унагъом унэ къызищэфыкIэ кIэлэцIыкIухэмрэ ны-ты­хэмрэ ар зэдыряенэу, нэбгырэ пэпчъ Iахь щыриIэнэу федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм къыщеIо, ау ар гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм къэралыгъор лъыплъэжьынэу шIыкIэ гъэнэфагъэ щыIэп. Ащ фэшI зэшъхьэгъуситIум язырэм изакъоу унэр къыфанэу, нэмыкI­хэм ар арищэжьэу бэрэ къы­хэкIы. Ащ фэдэ псэупIэр зыщэфыжьыхэрэм зэрарышхо ашIыным ищынагъо ателъ мэхъу. Сыда пIомэ, хьыкумым Iофыр нэсэу, ар зыхаплъэкIэ, унэм ищэфынкIэ зэзэгъыныгъэу лъэныкъуитIум зэдашIыгъэм кIуачIэ имыIэжьынэу рихъухьащт. КIэлэцIыкIоу унагъом исхэм яфитыныгъэхэри мыщ дэжьым укъуагъэхэ мэхъу.

А зэпстэур къыдалъытэзэ, законым джыри зэ хэплъэжьынхэшъ, ны мылъкур агъэфедэзэ ащэфыгъэ псэупIэхэм япхыгъэ тхылъхэр зэрагъэпсыхэрэм къэралыгъор зэрэлъыплъэщт шIыкIэ агъэнэфэным Адыгеим и Парламент идепутатхэр кIэщакIо фэхъугъэх. Мы джэпса­лъэр зыфакIорэр УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Татьяна Голиковар ары.
ШIокI зимыIэ медицинэ страхованием исистемэ фэгъэхьыгъэр УФ-м псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ и Министерствэ фэгъэзагъ. ЦIыфым медицинэ страхованиемкIэ иполис къызщыратыгъэ шъолъырым нэмыкI чIыпIэ горэм медицинэ Iэпы­Iэгъу щызэригъэгъотэу бэрэ къыхэкIы. Законым къызэрэщиIорэмкIэ, ащ ыпкIэ чIыпIэ фондэу тхылъыр къезытыгъэм ыгъахьыжьын фае.

Адыгеим медицинэ IэпыIэ­гъум ыуасэу илъыр, нэмыкI субъектхэм, гущыIэм пае, Краснодар краим тарифэу къыгъэ­нафэхэрэм анахь макI. Респуб­ликэм ипсэупIэхэу Краснодар пэблагъэхэм адэсхэм гъунэгъу краим IэпыIэгъур щызэрагъэгъо­тыныр нахь IэшIэх къафэхъу. Ахэм фэIо-фашIэу къафагъэцэкIагъэхэм апкIэ республикэм ытыжьыныр къин.

Ащ фэшI АР-м и Парламент идепутатхэр шъолъыритIум расчетхэр зызэдашIыхэкIэ агъэфе­дэнэу коэффициент тедзэ къагъэ­нэфэным кIэщакIо фэхъу­гъэх.

Мыхэм анэмыкIэу бюджет-финанс Iофхэм, УФ-м ибанкхэм явкладхэм, къэралыгъо зэзэгъы­ныгъэм исистемэ, къэлэгъэпсыным епхыгъэ IофшIэнхэм, пэIу­дзыгъэ шIыкIэм тетэу Iофтхьабзэхэм язэхэщэн, политическэ партиехэм язэхэщэн афэгъэхьыгъэ джэпсалъэхэм АР-м и Къэ­ралыгъо Совет — Хасэр кIэщакIо афэхъугъ. Хэзыгъэ имыIэу, зэкIэми ЮРПА-м къадыригъэштагъ.

Ассоциациер 2001-рэ илъэсэу зызэхащагъэм къыщегъэжьа­гъэу ащ хахьэхэрэм ащыщ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэр. Аужырэ илъэситфыр пштэми, хэбзэгъэуцугъэхэм афэшIыгъэн фэе гъэтэрэзыжьынэу е федеральнэ къэралыгъо хэбзэ къулы­къухэм афэгъэзэгъэ джэпсэлъи 118-мэ тидепутатхэр кIэщакIо афэхъугъэх. Ахэм ащыщыбэр федеральнэ законхэм лъапсэ афэхъугъэх.

ХЪУТ Нэфсэт.