Анахь дэгъуи 5-мэ Адыгеир ахэхьагъ

Адыгеим илIыкIо купэу АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщагъэм зыныбжь хэкIотагъэхэм ящы­IэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэным тегъэпсыхьэгъэ социальнэ проектыр Москва къыщигъэлъэгъуагъ.

ПроектыкIэхэм япхырыщынкIэ стратегическэ инициативэхэмкIэ Агентствэм апэрэу хэгъэгум щызэхищэгъэгъэ Iофтхьабзэм мы проектыр къыкIэкIуагъ.

ПстэумкIи шъолъыр сервис уполномоченнэхэмрэ ахэр зипэщэ купхэмрэ къэралыгъо фэIо-фашIэхэр цIыфхэм нахьышIоу афызэхэщэгъэнхэм тегъэпсы­хьэгъэ проект 48-рэ къагъэлъэ­гъуагъ. ШэкIогъум и 24 — 25-м Москва проект анахь дэгъухэр къыщыхахыгъэх.

Урысыем и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Чернышенкэм, УФ-м и Президент иIэпыIэгъоу Максим Орешкиным, стратегическэ инициативэхэмкIэ Агентствэм игенеральнэ пащэу Светлана Чупшевам къахалъхьэгъэ унашъохэм нэIуасэ зафашIыгъ.

«Джыдэдэм шъолъыр 27-мэ регион сервис уполномоченнэхэм Iоф ащашIэ. Хэгъэгум ичIыпIэ пстэуми ащ фэдэхэр яIэнхэм мэхьанэшхо иI. Сицыхьэ телъ стратегическэ инициативэ­хэмкIэ Агентствэм иIофы­шIэхэм шъолъырхэм мыщ фэдэ IофшIэным защарагъэушъомбгъунэу амал зэряIэм», — къыIуагъ Дмитрий Чернышенкэм.

Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм вице-премьерым зафигъэзагъ: «Непэ бэкIэ тышъущэгугъы унэшъо зэфэшъхьафхэр пIэлъэ кIэкIым зэхэшъуфынэу, нахь шIуагъэ къэзытыщтхэр къахэшъухынэу. Мафэ къэс тэри, тиунагъохэри зыIу­кIэрэ Iофыгъо­хэм хэкIыпIэ къа­фэгъотыгъэ­нымкIэ ахэм яшIуагъэ къэ­кIощт».

Светлана Чупшевам Iофтхьабзэм хэлэжьэрэ шъолъырхэми, федеральнэ экспертхэми «тхьа­шъуегъэпсэу» къариIуагъ.

«Шъоры тызыгъэсагъэр, шъо тиэкспертхэм шъурагъэджагъ. ХэкIыпIэ-амал гъэшIэгъон 48-рэ къызэдыхахыгъ. Ахэм ащыщэу 10-мэ губернаторхэм къадырагъэштагъ. Шъо шъузэгурыIоным, цIыфхэм ягумэкIыгъохэр къы­шъулъыIэсыным мэхьанэшхо иI. Тэ тишъыпкъэу тызпылъын фаер цIыфхэм яIофыгъохэр псынкIэу зэшIохыгъэнхэр ары», — къы­Iуагъ стратегическэ инициати­вэ­хэмкIэ Агентствэм ипащэ.

Социальнэ проектэу Адыгеим илIыкIо куп къыгъэхьазырыгъэр зытегъэпсыхьагъэр пенсием зикIогъу къэсыгъэхэм ыкIи пенсием щыIэхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр ары. Чъэпыогъум къэбарлъыгъэIэс платформэм пенсием зикIогъу къэсыгъэхэм­рэ пенсием щыIэхэмрэ нэIуасэ фашIыгъагъэх. Пенсием зэрэкIо­хэрэ шIыкIэр, порталэу «Къэра­лыгъо фэIо-фашIэхэр» зыфи­Iорэм зыдэлажьэрэм къыщыублагъэу лъэIу тхылъхэр зэра­IэкIагъахьэхэрэм къыщегъэжьагъэу волонтер IофшIэным зэ­рэхэлэжьэщтхэм анэсыжьэу мы проектым пенсионерхэм Iэпы­Iэгъу зэрафэхъущтхэ шIыкIэ-амал­хэр къыщыдэлъытагъэх.

«УплъэкIунхэр зызэхэтэщэ­хэм нафэ къытфэхъугъ зы­ныбжь хэкIотагъэхэу республикэм ис­хэм чанэу Интернетыр къызэ­рэзфагъэфедэрэр. Ащ пае мыщ фэдэ проектым мэхьанэшхо иI. Платформэу зэхащэрэр зытегъэпсыхьагъэр зыныбжь хэкIота­гъэхэм икъоу макъэ ягъэ­Iугъэ­ныр, хэбзэ къулыкъухэмрэ рес­публикэм исхэмрэ язэдэлэжьэныгъэ лъэгэпIакIэм нэгъэсыгъэ­ныр ары. 2023-рэ илъэсым къы­щегъэжьагъэу порталэу «Къэ­ралыгъо фэIо-фашIэ­хэр» зыфиIорэм мы платформэмкIэ тыдэлэжьэщт. Платформэм къэ­бархэр игъэхьэгъэнхэмкIэ ведомствэхэм Iоф ашIэу рагъэ­жьагъ. Ащ ишIуагъэкIэ пенсием кIохэрэм ятхылъхэм ягъэ­псын нахь къэпсынкIэщт», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъолъыр сервис уполномоченнэу Тазэ Бэллэ зэрэхигъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, мыщ фэдэ ин­формационнэ фэIо-фашIэм ишIуагъэкIэ хъарзынэщхэм къэ­барэу ачIэлъхэр зыпкъ рагъэу­цожьын, фэгъэкIотэныгъэу яIэ­хэм, зекIо кIонхэмкIэ амалэу щыIэхэм яхьылIэгъэ къэбархэр къызIэкIагъэхьан алъэкIыщт. Ащ нэмыкIэу АКъУ-м июридическэ факультет пенсионерхэм апае юридическэ клиникэ щызэхащэ­нэу рахъухьэ. Ащ истудентхэмрэ икIэлэегъа­джэхэмрэ зы­ныбжь хэкIота­гъэ­хэм упчIэ­жьэгъу афэ­хъущтхэр.

Адыгеим ипроект стратегическэ инициативэхэмкIэ Агентствэм ирейтинг диштэу социальнэ проект анахь дэгъуи 5-мэ ахалъытагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ къэбар жъугъэм иамалхэм яIофышIэхэм зэрариIуагъэмкIэ, республикэм стратегическэ инициативэхэмкIэ Агентствэм зэдэлэжьэныгъэу дыриIэм тапэкIи зыри­гъэу­шъом­бгъущт.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу