Адыгеим июбилей фэгъэхьыгъ

Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» футбол цIыкIумкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм зэIукIэгъухэр фэгъэхьыгъагъэх. Командэ 11 зы къекIокIыгъом щызэдешIагъ. «Космос», «Кавказ», «Самбырныгъ», «Фортуна» зыфиIохэрэр, Блащэпсынэ щыщхэр, нэмыкIхэри апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

КIэух зэIукIэгъум МФОК-у «Ошъутенэмрэ» «Креативымрэ» щызэнэкъокъугъэх. ЗэIукIэгъур аухынымкIэ зы такъикъ къэнагъэу пчъагъэр 3:3-у щытыгъ. Аужырэ такъикъым «Креативыр» ыпэкIэ зелъым, Богдан Степановым «Ошъутенэм» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ, 4:3-у «Креативым» текIоныгъэр къыдихыгъ.

Мэрэтыкъо Рустем, Тумэ ТIахьир, Даниил Ванцовыр, Богдан Степановыр, КIыкI Тимур, фэшъхьафхэри «Креативым» дэгъоу щешIагъэх. Командэм итренерыр Мэрэтыкъо Рустем.
Апэрэ чIыпIэр «Креативым» фагъэшъо­шагъ, ятIонэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэхэр МФОК-у «Ошъутенэмрэ» «Спортмастерымрэ» къыдахыгъэх.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр зыхьыгъэхэм, ешIэкIо анахь дэгъухэу къыхахыгъэхэм медальхэр, щытхъу тхылъхэр, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.