Министрэхэм я кабинет изэхэсыгъу

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо Правитель­ствэм и Унэ щыкIуагъ. Тхьамэтагъор ащ щызэрихьагъ Адыгэ Респуб­ликэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Ан­заур. Iофыгъо шъхьаIэхэу зытегущыIагъэхэр Адыгеим культурэмрэ зекIонымрэ зыщягъэушъомбгъугъэныр ары.

Республикэм щыкIорэ культурнэ Iофтхьабзэхэм ахэлажьэ­хэ-­рэр нахьыбэ шIыгъэным епхыгъэу зэрахьэхэрэм афэгъэхьыгъэу къыIотагъ культурэмкIэ министрэу Аулъэ Юрэ. 2022-рэ илъэсым пыкIыгъэ мэзи 10-м къыкIоцI республикэм культурэмкIэ иучреждениехэм зэхащэгъэ Iофтхьабзэхэм нэ­бгырэ миллиони 4,5-м ехъу къякIо­лIагъ.

Лъэпкъ проектэу «Культурэм» ипшъэрылъ шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщ республикэм щызэхащэрэ культурнэ Iофтхьабзэхэр на­хьыбэ шIыгъэнхэр. Лъэпкъ проектым диштэу культурэм иорганизациехэр агъэкIэжьых, техникэм ылъэныкъокIи нахь зэтырагъэпсыхьэх. 2017-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2022-рэ илъэсым нэс республикэм культурэм иунэу 9 щагъэпсыгъ, 45-мэ игъэкIотыгъэ гъэцэкIэ­жьынхэр арашIылIагъэх. А уахъ­тэм къыкIоцI модельнэ тхылъеджэпIэ 12 зэхащагъ, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджэпIи 7 зэтырагъэпсыхьагъ. ИгъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр арашIылIагъэх Адыгэ Респуб­ликэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ, сурэткъэгъэлъэгъуапIэм, Пушкиным ыцIэкIэ щыт унэм, Лъэпкъ музеим.

Аулъэ Юрэ къызэрэхигъэ­щыгъэмкIэ, культурэм иучреж­дениехэр гъэкIэжьыгъэнхэм епхыгъэ IофшIэныр джыри лъа­гъэкIотэщт. 2023 — 2024-рэ илъэсхэм Мыекъуапэ культурнэ Гупчэ щагъэпсынэу рахъухьагъ, концерт залэу «Налмэсыр» технологическэу зэтырагъэпсы­хьащт. Адыгэкъалэ культурэм и Унэ щашIыщт, къуаджэхэу Хьа­кIэмзые, Къэбыхьаблэ ыкIи къутырэу Саратовскэм адэт унищыр агъэцэкIэжьыщт.

КультурэмкIэ учреждениехэм ящыкIэгъэ кадрэхэм ягъэхьазырын иIофыгъо хэушъхьафыкIыгъэу зэIукIэм щытегущыIагъэх.

«Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат культурэм ихэхъоныгъэ лъэшэу ынаIэ тырегъэты. Республикэми ащ игъэкIотыгъэу щыдэлажьэх. Ау тэ типшъэры­лъыр гъэпсын IофшIэным ыкIи гъэцэкIэжьыным язакъоп. Мафэ къэс культурэм иучреждениехэм Iоф ашIэным тынаIэ тетымыгъэт хъущтэп. Кадрэ дэгъу­хэм ягъэхьазырын иIофыгъуи мыщкIэ мэхьанэшхо иI», — къы­хигъэщыгъ КIэрэщэ Анзаур.

Урысыем и Президент ипшъэ­рылъхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъу­хэрэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэ­жьыным ихэхъоныгъэкIэ Советым изэхэсыгъо къыщашIыгъэ зэфэхьысыжьхэм къатегущыIагъ финансхэмкIэ министрэу Виктор Орловыр. Муниципальнэ бюджетхэм IэпыIэгъу ятыгъэным пае 2022-рэ илъэсымкIэ респуб­ликэ бюджетым, джащ фэдэу «Адыгэ Республикэм 2023-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2024 — 2025-рэ план чэзыухэмкIэ республикэ бюджетым ехьылIагъ» зыфиIорэ Законым ипроект къащыдалъытэ къэлэ койхэмрэ муниципальнэ районхэмрэ яхэбзэIахьхэр сомэ миллиони 5-м нэсэу нахьыбэ шIыгъэнхэм пэIухьащт ахъщэр.

Адыгэ Республикэм финансхэмкIэ иминистрэ къызэриIуа­гъэмкIэ, чIыпIэ бюджетхэм яха­хъохэр нахьыбэ шIыгъэнхэмкIэ IофшIэным шIуагъэу къытырэм джыри нахь зыкъегъэIэ­тыгъэным тегъэпсыхьэгъэ Iоф­тхьабзэхэр зэшIуахых. Урысыем финансхэмкIэ и Министерствэ ащ епхыгъэу къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, аужырэ илъэси 3-м хэгъэгум ишъолъыр 11-у шъо­лъыр мылъкум игъэзекIон нахь дэгъоу зыщызэхэщагъэхэм Адыгеир ащыщ.

Нэужым министрэхэм я Кабинет хэтхэр республикэм зе­кIон Iофыр зэрэщызэхэщагъэм тегущыIагъэх. Адыгэ Респуб­ликэм зекIонымкIэ ыкIи зы­гъэпсэфыпIэхэмкIэ и Комитет ипащэу Былымгъот Ибрахьимэ къызэриIуагъэмкIэ, лъэпкъ проектэу «ЗекIонымрэ хьакIэзещэнымрэ» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу проект заулэ Адыгеим щагъэцакIэ. ГущыIэм пае, 2022-рэ илъэсым республикэм иеджа­пIэхэм яя 5 — 9-рэ классхэм арыс кIэлэеджэкIо 1300-м ехъу­мэ социальнэ сертификатымкIэ янэ-ятэхэр ягъусэхэу къа­кIухьан амал яIагъ.

Ащ нэмыкIэу «Адыгэ Респуб­ликэм зекIонымкIэ инфраст­руктурэм хэхъоныгъэ щегъэ­шIыгъэныр» зыфиIорэ шъолъыр проектым диштэу кемпинги 10 шIыгъэным ыкIи псыуцупIэхэм адэжь зыгъэпскIыпIи 2 ащызэтегъэпсыхьэгъэным пае грантхэр къафыхагъэкIыгъэх.

КIэрэщэ Анзаур къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, чIыпIэ бизнесри грант проектхэм къахэгъэлэжьэгъэн фае.

«НепэкIэ бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу ятыгъэным­кIэ анахь шIуагъэ къэзыхьын зылъэкIыщт амалхэм ар ащыщ. Арышъ, муниципалитетхэм япащэхэм сыкъяджэ мы IофшIэным цIыфхэр нахь чанэу къыхагъэлэжьэнхэу ыкIи грант проектхэм яIахь ахалъхьанэу», — къыхигъэщыгъ КIэрэщэ Анзаур.

Iофтхьабзэм икIэухым ведомствэхэмрэ муниципалитетхэмрэ пшъэрылъ афашIыгъ къихьащт финанс илъэсым зыфагъэхьазырынэу.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу