ГукIэ хихыгъэр къетэжьы

ЗэлъашIэрэ сурэтышI-моделье­рэу, Адыгэ Республикэм куль­турэмкIэ изаслуженнэ Iо­фышIэу СтIашъу Юрэ иIэпэIэ­сэныгъэ осэшхо фашIызэ къы­фатхэрэр бэ.

Санкт-Петербург кIэлэегъаджэу Iоф щызышIэрэ Тамара Герасименкэр Мыекъуапэ къызэкIом, музейхэм якъэ­гъэлъэгъонхэм яплъыгъ, КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэ­кIэ Къэралыгъо музеим и Темыр-Кавказ къутамэ иIофышIэхэм аIукIагъ.

СтIашъу Юрэ иIофшIагъэ зызы­щегъэгъуазэм, нэрылъэгъу IэпыIэ­гъу­хэм, тхыгъэу къыхаутыгъэхэм яхьы­лIэгъэ къэбархэр ыугъоигъэх. Санкт­Петербург Т. Герасименкэм зегъэзэжьым, Ю. СтIашъум итворчествэ фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр еджапIэм щызэхищагъэх. Зэхахьэм хэлэжьа­гъэхэр СтIашъу Юрэ къыфэтхагъэх, «тхьауегъэпсэу» къыраIожьыгъ.

«Через дизайн к миру. В мире мифов и реальности» зыфиIорэ тхылъэу Мыекъуапэ 2020-рэ илъэ­сым къы­щыдэкIыгъэр Санкт-Петербург икIэлэеджакIохэм Ю. СтIа­шъум шIухьафтын афи­шIыгъ.

Тхылъым Ю. СтIашъум ищыIэныгъэ, лъэпкъ искусствэм, мамыр щыIа­кIэм игъэдэхэн зэра­фэлажьэрэр къеIуатэ. ЮНЕСКО-м, США-м, ­Японием, Тыркуем, Германием, Урысыем ишъо­лъырхэу тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэм, фэшъхьафхэм алъыIэсыгъэ тхылъыр шъо зэфэшъхьафхэмкIэ гъэкIэрэ­кIагъэ.

Мыгъэ Урысыем щы­псэурэ лъэпкъхэм яискусствэрэ якультурнэ кIэнрэ я Илъэс. Лъэпкъ теат­рэхэм я Дунэе фестиваль, академическэ музыкэм и Дунэе фестиваль, нэмыкI Iофтхьабзэхэу Адыгеим щыкIуагъэхэм СтIашъу Юрэ ахэлэжьагъ, нэбгырабэмэ аIукIагъ.

Д. С. Лихачевым ыцIэ зыхьэу «Институт Наследия» зыфиIоу Краснодар дэтым икъу­лыкъушIэхэм ацIэкIэ Александр Гуцаловымрэ Елена Третьяковамрэ СтIашъу Юрэ къыфатхыгъэм къыщеIо лъэпкъ пэпчъ цIыф цIэрыIохэр зэриIэхэр.

Авархэм Расул Гамзатовыр, чэчэнхэм Махьмуд Эсамбаевыр, киргизхэм Чингиз Айтматовыр, абхъазхэм Баграт Шинкубэ, бэлъкъархэм Къайсын Кулиевыр, къалмыкъ­хэм Давид Кугультиновыр, казаххэм Абай Кунанбаевыр… Адыгэхэм цIыф цIэрыIуабэ яI. Зигугъу ашIыхэрэм СтIашъу Юрэ аха­лъытэ. Илъэпкъ, ихэгъэгу шIулъэгъоу афыри­Iэр иIофшIагъэ къыщегъэлъагъо.

Александр Гуцаловымрэ Елена Третьяковамрэ Ю. СтIашъум ыныбжь илъэс 91-рэ зэрэхъугъэм фэшI къыфэгушIуагъэх, иму­радхэр къыдэхъунхэу фаIуагъ.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим и Темыр Кавказ къутамэ СтIашъу Юрэ щэлажьэ, исэнэхьат фэшъыпкъ.

— ЗэкIэ къысфэгушIуагъэхэм, ти ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм, Парламентым, сиIофшIэгъухэм сафэраз. IэпыIэгъу къызэрэсфэхъухэрэм ишIуагъэкIэ сигуетыныгъэ хэхъо. Искусствэм ыбзэ гурыIогъошIу. Лъэпкъым итарихъ, икультурэ къыреIотыкIых, — къытиIуагъ СтIашъу Юрэ.