Адам текIоныгъэр къыдихыгъ

Урысые зэнэкъокъоу «ТопБлог» зыфиIорэм иятIонэрэ уцугъо изэфэ­хьысыжьхэр мы мафэхэм къэнэфагъэх. Президент платформэу «Уры­сыер — амалышIухэр зыIэкIэлъ къэралыгъу» зыфиIорэм къыды­хэлъытагъэу ар зэхащагъ.

Къэралыгъом ишъолъыр 19-мэ ялIыкIо 27-мэ текIоныгъэр къыдахыгъ ыкIи хэушъхьафыкIыгъэ шIухьафтынхэр араты­гъэх. Ахэм ахэтыгъ Адыгеим икIыгъэ Ацумыжъ Адами.

Адам АР-м изаслуженнэ артист, лъэпкъ, эстраднэ орэд­хэр етхых, къеIох, блогер, УФ-м итха­кIохэм я Союз хэт. Компаниеу «PR CODE» зыфиIорэм икейс финалым къыщигъэлъэгъуагъ. Блогерэу, зекIоныр зи­кIасэу, «Звезда Дальнего Восто­ка» зыфиIорэ премиер къызыфагъэ­шъошэгъэ Алексей Жирухиныр игъусэу ащ зигъэхьазырыгъ.

— «Зы псыхъом тIо ухэ­хьажьышъурэп» аIо, ау проектэу «ТопБлог» зыфиIорэм ятIонэрэу текIоныгъэ къыщы­дэсэхы. Уасэ къызэрэтфашIыгъэм сигъэгушхуагъ. Президент платформэу «Урысыер —амалышIухэр зыIэкIэлъ къэралыгъу» зыфиIорэм ипроект щыщ сызэрэхъугъэм мэхьэнэ ин есэты. Сикомандэ хэтхэм сарэгушхо, зэрифэшъуашэу зыкъэдгъэлъэгъоным фэшI тыгу етыгъэу зыдгъэхьазырыгъ. Ящэнэрэу сыхэлэжьэщтми сшIэрэп, ау нэбгырэ пэпчъ ыкIуачIэ мы платформэм ипроектхэм къащигъэлъэгъон фаеу сэлъытэ. Проектэу «ТопБлог» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ хэгъэгу зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэхэм нэIуасэ тафэхъу, Урысые Федерацием ичIыпIэ зэфэшъхьафхэр къэтэкIухьэх. Мыщ фэдэ амал къытэзытырэ зэ­хэщакIохэм тафэраз, — еIо Ацумыжъ Адам.

Проектым ифинал гъэшIэ­гъонэу кIуагъэ. ЗэлъашIэрэ блогерхэм, социальнэ медиа­-платформэхэм, экспертхэм къа­гъэхьазырыгъэ лекциехэр, мастер-классхэр, зэдэгущыIэ­гъухэр афызэхащагъэх.