Яхэгъэгу шIу алъэгъун фае

КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэм патриотическэ пIу­ныгъэ яIэным, тарихъыр ашIэным, къэбар нэпцIхэм ямыдэIунхэм афэшI республикэм Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр щызэхащэх.

Мыекъопэ лицееу N 8-м и 11-рэ кадет класс щеджэхэрэм лекцие гъэшIэгъон бэмышIэу афызэхащагъ. Урысые общест­вэу «ШIэныгъэм» и Адыгэ рес­публикэ организацие ипащэу, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ докторэу Ацумыжъ Казбек, полковникэу, ракетэ дзэхэмрэ я 58-рэ дзэм иартиллериерэ япэщагъэу, Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къоджэ Аслъан, МыекъуапэкIэ проку­рорым иIэпыIэгъоу Пщыпый Фатимэ ныбжьыкIэхэм гущы­Iэгъу афэхъугъэх.

Непэ Урысыер чIыпIэ къин зэритыр, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зэрэкIорэр, тикIалэ­хэм лIыхъужъныгъэ ащ зэрэ­щызэрахьэрэр кIэлэеджакIохэм къафаIотагъ.

— НыбжьыкIэхэм яцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу патриотическэ пIуныгъэ яIэу къэхъунхэ фае, ахэр ары неущрэ мафэр зиещтыр. Тэ типшъэрылъыр тари­хъыр ядгъэшIэныр, тинахьыжъхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр ыкIи непэ кIорэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием икъэбар зэрифэшъуашэу алъыдгъэ­Iэсыныр ары. Интернетым къэ­­бар нэпцIэу итыр бэ, ахэм зэ­рэтфэлъэкIэу тапэшIуекIон фае. АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет зэзэгъыныгъэ дэтшIыгъэу Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэ­хэтэщэх, — еIо Ацумыжъ Казбек.

Урысые обществэу «ШIэныгъэм» и Адыгэ республикэ организацие гурыт еджапIэхэм макIох, ныбжьыкIэхэм адашIых. Шэуджэн районым ыкIи Красногвардейскэ районым арыт гурыт еджапIэхэм ащыIагъэх. ЗэкIэмкIи лекции 100 фэдиз зэхащэн мурад яI.

Iофтхьабзэр ыгу зэрэрихьыгъэр къытиIуагъ я 11-рэ кадет классым щеджэрэ Иван Шараповым:

— Кадет классым сызэрэщеджэрэм сипшъэдэкIыжь нахь ыгъэлъэшэу къысшIошIы, мэхьанэу иIэр къызгурэIо. Нэбгырэ пэпчъ ихэгъэгу шIу ылъэ­гъун, ищыкIагъэмэ, къыухъумэн фаеу сэлъытэ. Тилицей зыцIэ ыхьырэ Женя Поповым лIыхъужъныгъэу зэрихьагъэр тищысэтехыпI. Непэ тарихъым фэгъэ­хьыгъэ къэбарэу бэ зэхэтхыгъэр, тшIогъэшIэгъонэу тихьэкIэ лъапIэхэм тядэIугъ.

ДЕЛЭКЪО Анет.