Финалым ихьагъэх

Урысые студенческэ форумэу «Твой Ход-2022» зыфиIорэм ифинал Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истуденти 8 ихьагъ.

Президент платформэу «Урысыер — амалышIухэр зыIэкIэлъ къэралыгъу» зыфиIорэм къыды­хэлъытагъэу ар зэхащэ. НыбжьыкIэхэм сэнаущыгъэу ахэлъыр къызыщагъэлъэгъорэ зэнэкъо­къоу щыт.

Форумым илъэныкъоу «Делаю» зыфиIорэм ифинал студентхэу ХьакIэмыз Заринэ, Щы­гъущэ СултIан, БжьашIо Даринэ ыкIи Борс Къэплъан хэлэжьэщтых, «Определяю» зыцIэмкIэ — Анна Горковенкэм, «Создаю» зыфиIорэм Фарида Мстоевам зыкъагъэлъэгъощт. ШытхьалэкIэ шъолъыр координаторэу Азатуи Хачатрян, «Твой Ход» зыфиIорэмкIэ шъолъыр координаторэу Павел Дорошенкэр Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэщтых.

Нэужым зэфэхьысыжьхэр ашIыщтых, анахь къахэщыгъэхэр Москва рагъэблэгъэщтых.

Зэнэкъокъоу «Твой ход» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ проектхэр агъэуцух ыкIи агъэцакIэх, апшъэ­рэ еджапIэхэм ачIэс студентхэр яшIэныгъэхэмкIэ зэдэгуащэх.